• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.04.2023

JU Centar za socijalni rad Maglaj: J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

JU  Centar za socijalni rad Maglaj,  na osnovu  člana 9. i  člana 10. Pravilnika o radu  broj: 01/04-1/23 -Prečišćeni tekst, člana 4.stav (3) i člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 08/2019, 06/20, 19/20), Odluke direktorice o potrebi prijema u radni odnos na određeno vrijeme broj:02/30-1-1/23 od 28.03.2023.godine, raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

Naziv radnog  mjesta za koje se raspisuje oglas:      

 1. Referent za računovodstvene i blagajničke poslove, 1 izvršilac

 

 Kratak opis poslova:

- vrši mjesečni obračun za trebovanje i isplate novčanih naknada iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom,

- vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, te blagajne,

- izrada periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja i

- druge poslove navedene u opisu poslova radnog mjesta Referenta za blagajničke i računovodstvene poslove u Pravilniku o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

 

Osnovna plaća obračunava se u skladu sa Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Maglaj.

Pored općih uslova za zaključivanje ugovora o radu predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

- VII stepen stručne spreme, dipl.ekonomista ili bachelor ekonomije sa ostvarenih 240 ECTS bodova;

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

- poznavanje rada na računaru;

 

Uz prijavu na oglas kandidati  su dužni dostaviti originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:

- prijavu na javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon;

- diploma o završenom visokom obrazovanju (ovjerena kopija);

- dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje iz Porezne uprave);

- dokaz o poznavanju rada na računaru (svjedočanstvo srednje škole o položenom predmetu informatika, certifikat-uvjerenje pravne osobe ovlaštene za osposobljavanje za rad na računaru, kopija indeksa fakulteta-sa položenim predmetom/ispitom informatika, dodatak diplomi);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje  o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca);

 

Ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jedne) godine, puno radno vrijeme, uz obavezan probni rad od 6 (šest)  mjeseci .

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa bit će pozvani da pristupe pismenom i usmenom stručnom ispitu.

 

Oblast i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit:

1. Zakon o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH”, broj:25/22);

2. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:15/21);

3. Zakon o finansijskom poslovanju (“Sl.novine F BiH, broj:48/16);

4. Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:34/14);

5. Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:60/14);

6. Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:03/21);

7. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:17/22);

 

Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim od kandidata.

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se lično ili poštom najkasnije 15-og (petnaestog) dana od dana poslednje objave, na adresu : JU Centar za socijalni rad Maglaj, Ulica Srebreničkih žrtava rata bb.

Prijava na javni oglas se dostavlja na adresu poslodavca u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. (uz naznaku za koje radno mjesto se prijava dostavlja)

Prijava mora biti uredna, potpuna i blagovremena.

Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačnih u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kontakt za davanje dodatnih obavještenja, 032/ 609-711 i 032/603-527.