• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.03.2023

KJD Maglaj: Javni oglas za prijem radnika

Na osnovu člana 4. i člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZE-Do kantona (Službene novine ZDK br. 8/19, 6/20, 19/20) , člana  4. stav (1) i (2) Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u KJD d.o.o. Maglaj broj 01-947/19, 01-1261/19 i člana 2. Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj  01-  537/23 od dana 28.03.2023. godine, raspisuje se:

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

 

KJD d.o.o. Maglaj, sa sjedištem na adresi Ulica mladih br. 4 Maglaj,  na osnovu ukazane potrebe raspisuje javni oglas za prijem radnika na sljedeće radno mjesto:

 • *Radnik na održavanju javne higijene – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opis poslova:

 • *Vrši poslove održavanja javne higijene, ručno i mašinsko čišćenje, održavanje ulica, trgova i drugih javnih površina,
 • *Radi na održavanju javnih zelenih površina, odstranjuje uginule biljke, vrši grabljenje,
 • *Obavlja utovar smeća u cisternu ili na kamion,
 • *Vrši poslove košenja,
 • *Radi na poslovima dekorisanja,
 • *Radi na pranju ulica, raznim iskopima, čišćenju odvodnih kanala,
 • *Po potrebi radi i na drugim poslovima u skladu sa svojom kvalifikacijom i zadacima koje mu daju nadređeni, a u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima.
 • *Iznos osnovne plate je 408 x 1,70.

Opšti uslovi za obavljanje poslova su: da je kandidat stariji od 18 godina i da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova.

Posebni uslovi za obavljanje poslova su: NK radnik.

Kandidati su dužni dostaviti:

 1. a) Potpisanu prijavu na javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, sa podacima o adresi, broju telefona i e – mail adresi, ukoliko istu posjeduju;,
 2. b) Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. c) Dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije).

 

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti naprijed navedenu traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati čije prijave budu potpune, blagovremene i uredne će biti pozvani na intervju.

Postupak izbora za radno mjesto Radnik na održavanju javne higijene zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 07.04.2023.godine. Izabrani kandidat na radno mjesto traženo oglasom će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o njegovom izboru, dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijava na javni oglas se podnosi na adresu:

KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti,

sa naznakom: NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

Za sva dodatna obavještenja pozvati na broj telefona 032-603-523.