• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.09.2022

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju jagodičastog voća (malina, kupina, jagoda)

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine općine Maglaj“ broj: 8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2022. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 12/22), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2022. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 5/22), Općinski načelnik  o b j a v lj u j e

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za  proizvodnju jagodičastog voća (malina, kupina, jagoda)

 

 

1. PREDMET POZIVA

 

Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju       jagodičastog voća (malina, kupina i jagoda)  na području općine Maglaj u 2022. godini.

Poticajna sredstva su opredjeljena za poljoprivredne proizvođače sa područja općine Maglaj koji imaju zasnovanu proizvodnju jagodičastog voća od 1 dunuma i više na područja općine Maglaj, i koji su ubrane količine predali registriranom otkupljivaču. Rok za podnošenje zahtjeva je do 28.10.2022. godine.

Podrška za navedenu proizvodnju iznosi od 0,10 do 0,15 KM/kg

Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, ovisno o broju zaprimljenih i odobrenih zahtjeva).

 

2. PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

 

1. Poljoprivrednici sa područja općine Maglaj koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis i imaju prijavljenu proizvodnju u Registru poljoprivrednih gazdinstva i Registru klijenata i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

2. Individualni poljoprivredni proizvođači sa područja općine Maglaj koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava i Registar klijenata na svom ili zakupljenom zemljištu od fizičkih lica, vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

 

   VRSTE  POTICAJA , KRITERIJI  I POTREBNA DOKUMENTACIJA

VRSTA POTICAJA

KRITERIJI

DOKUMENTACIJA

 

PROIZVODNJA JAGODIČASTOG VOĆA (malina, kupina, jagoda)

Zasnovana proizvodnja jagodičastog voća na 1 dunumu i više na području općine Maglaj, na vlastitom ili zakupljenom zemljištu, predane količine kod registriranog otkupljivača.

1.      Zahtjev,

2.      Lista korištenja zemljišta iz RPG/RK.

3.      Dokaz o vlasništvu nad            parcelom ili ugovor o zakupu/korištenju zemljišta na kome je zasnovana proizvodnja, ukoliko se isti dokaz ne nalazi već u dosijeu RPG-a i RK-a,

4.      Dokaz o predanoj količini od strane registriranog otkupljivača.

5.      Potvrda o aktivnom tekućem računu.

 

3. PROVEDBA POSTUPKA

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola općine Maglaj.

Ispunjenost kriterija utvrdit će Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 28.10.2022. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Isplata odobrenih sredstava poticaja, po ovom javnom pozivu, će biti isplaćena po završetku obračuna po svim javnim pozivima za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji a najkasnije do 31.12.2022. godine.