• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.08.2022

Javna rasprava o Nacrtu djelimične izmjene Regulacionog plana

 

Obavještavaju se građani općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-04-1-1506/22 od 28.07.2022.godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana "Liješnica"- Plan poslovno-radne zone Liješnica, provodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana u periodu od 05.08.2022.godine do 19.08.2022.godine.

Nakon toga organizuje se Javna rasprava 25.08.2022.godine u prostorijama Mjesne zajednice Liješnica u 17,00 sati.

Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište u vlasništvu Hajrudina Ahmetlića iz Tešnja ukupne površine 12.549,11 m2 koje se nalazi u poslovno-radnoj zoni Liješnica.

Izmjenom Regulacionog plana bi se u okviru vlasničkog zemljišta Hajrudina Ahmetlića izvršile djelimične korekcije koje se odnose na izmjenu namjene i razmještaja objekata u okviru predviđenih građeinskih parcela poslovno-radne zone Liješnica, tako da bi se opredjeljeni poslovni objekti u okviru predviđenih građevinskih parcela korigovali u broju, veličini i lokacijskog poziciji, te bi se od predviđenih sedam poslovno-proizvodnih objekata odredila izgradnja jednog proizodno-poslovnog objekta sa pratećim sadržajima, za obradu drveta i proizvodnju namještaja.

Nacrt planskog dokumjenta će biti izložen na javni uvid u prostorijama MZ Liješnica, na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, prostorijama Općine Maglaj, Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove kancelarija broj 41 i na web stranici Općine Maglaj.

Detaljnije informacije o Nacrtu dokumenta zainteresirana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana u periodu javnog uvida upisivat će se u svesku koja će se nalaziti u prostorijama Službe ili dostavljati u pisanom obliku na adresu: Općina Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, ulica Viteška br. 4.

Pozivaju se svi zainteresirani građani općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt djelimične izmjene, prisustvuju javnoj raspravi i daju svoje mišljenje.

Sve informacije mogu se dobiti u Općini Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41 i na broj telefona: 032/ 465-825.