• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.06.2022

KJD MAGLAJ: JAVNI OGLAS ZA PRODAJU TERETNOG MOTORNOG VOZILA PUTEM NADMETANJA - LICITACIJE  

 

Na osnovu člana 5. Odluke o pokretanju postupka prodaje teretnog vozila DAF broj  01 - 821/22 od dana 03.06.2022. godine i člana 1. Odluke o odobravanju prodaje teretnog vozila marke „DAF“ broj 01-772-6/22 od dana 26.05.2022. godine, direktor Društva raspisuje sljedeći:

 

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU TERETNOG MOTORNOG VOZILA

PUTEM NADMETANJA - LICITACIJE

 

 

I – PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je polovno teretno motorno vozilo sljedećih karakteristika:

 

REDNI BROJ

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

KOLIČINA

POČETNA CIJENA BEZ PDV-A (KM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci o vozilu

Vrsta: N3 – Teretno vozilo

Marka : „DAF“

Tip: FAT75250P

Komercijalni opis: CF250

Oblik karoserije: SG – Radno – odvoz smeća

Broj šasije (VIN): XLRAT75PC0E486809

Broj motora: S01673

Godina proizvodnje: 1998. godina

Registracija: Odjavljeno

 

Masa vozila

Masa vozila: Maksimalna tehn. dopuštena masa 26200 kg

Dopuštena nosivost: 12065 kg

Masa vozila: 14135 kg

 

Motor

Radna zapremina: 9200 cm3

Vrsta goriva: Dizel

Eko standard: EURO 2

Maksimalna snaga: 183 kW

Katalizator: DA

Mjenjač: mauelni

 

Ostali podaci

Boja: Narandžasta

Broj sjedišta: tri

 

Ispravnost

Vozilo u funkcionalnom stanju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000,00

(slovima: dvadesethiljada i 00/100) KM

 

 

 

 

 

 

II – KRITERIJ ZA PRODAJU

Prodaja vozila vrši se metodom javnog nadmetanja putem zatvorenih pisanih ponuda.

Vozilo se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“, te kupac nema pravo na naknadne prigovore i reklamacije po pitanju predmeta prodaje.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena za vozilo koje je predmet prodaje, a koja ne može biti manja od početne prodajne cijene/vrijednosti vozila.

 

III – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja – licitacije, imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju izvrše uplatu depozita u iznosu od 1000,00 KM.

Uplata depozita vrši se na račun KJD d.o.o. Maglaj , broj  1011450000071212, otvoren kod Privredne banke Sarajevo d.d. , svrha uplate: „depozit za učešće na licitaciji“.

Novčani iznos položen na ime depozita vratiti će se onim ponuđačima koji ne budu izabrani na javnom nadmetanju u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, na račun naveden u ponudi.

 

IV – SADRŽAJ PONUDE

Ponuda dostavljena od fizičkog lica mora sadržavati :

- ime (ime jednog roditelja) i prezime ponuđača,

- adresu prebivališta,

- broj telefona ,

- broj tekućeg računa i naziv banke kod kojeg je otvoren,

- iznos ponude u KM (brojčano i slovima)

- potpis ponuđača.

 

Ponuda dostavljena od pravnog lica mora sadržavati:

- naziv pravnog lica ,

- ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku licitacije,

- adresu sjedišta,

- broj telefona,

- JIB,

- broj poslovnog računa i naziv banke kod kojeg je otvoren,

- iznos ponude u KM (brojčano i slovima)

- potpis lica ovlaštenog za zastupanje i otisak pečata.

 

Uz ponudu fizička lica obavezna su dostaviti kopiju dokaza o uplaćenom depozitu.

Uz ponudu pravna lica obavezna su dostaviti ovjerenu kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra, ovjerenu kopiju potvrde o poreskoj registraciji (JIB), te kopiju dokaza o uplaćenom depozitu.

 

V – DOSTAVLJANJE PONUDE

Pisane ponude po ovom javnom oglasu dostavljaju se u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti putem pošte ili neposredno na adresu : KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih broj 4, 74 250 Maglaj, sa naznakom: „NE

OTVARATI – Ponuda po javnom oglasu za prodaju teretnog motornog vozila KJD d.o.o. Maglaj putem javnog nadmetanja – licitacije“.

Rok za dostavljanje ponude je 24.06. 2022. godine do 12:00 h.

U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene na protokolu Društva do 12:00 h navedenog datuma.

 

VI – POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Javno otvaranje ponuda će se održati u prisustvu zainteresovanih ponuđača dana 24.06.2022. godine, s početkom u 13:00 h.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači i predstavnici pravnih lica koji su ovlašteni za učešće u postupku licitacije, uz predočavanje ovlaštenja, odnosno punomoći.

Postupak nadmetanja/licitacije počinje registracijom ponuđača koja podrazumijeva provjeru identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Predsjednik Komisije otvara pristigle ponude, čiji sadržaj unosi u listu ponuđača, koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po prispjeću, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

Ponude koje ne ispunjavaju tražene zahtjeve iz oglasa , kao i ponude sa cijenom nižom od početne cijene , neće se uzeti u razmatranje.

Nakon otvaranja blagovremeno pristiglih ponuda, javno se saopštavaju ponuđene cijene.

Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, koja je najviša ponuđena cijena, pobjednikom javnog nadmetanja će biti proglašen ponuđač koji je ranije dostavio ponudu.

Ako se na javni oglas javi samo jedan ponuđač , čija je ponuđena cijena jednaka ili viša od početne cijene/vrijednosti vozila, isti se proglašava pobjednikom javnog nadmetanja.

 

VII – OBAVEZE KUPCA/PONUĐAČA

Po završetku postupka javnog nadmetanja, KJD d.o.o. Maglaj će zaključiti kupoprodajni ugovor sa odabranim ponuđačem u roku od osam dana.

Pobjedniku licitacije depozit se uračunava kao dio plaćene cijene.

Ukoliko odabrani ponuđač ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit mu se neće vratiti. KJD d.o.o. Maglaj zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

Troškove poreza, prenosa vlasništva, transporta, registracije, osiguranja i sve druge troškove snosi kupac.

 

VIII – DODATNE INFORMACIJE

Vozilo koje je predmet prodaje može se pogledati svakim radnim danom od 08:00 – 14:00 h, u poslovnom krugu – radionici KJD d.o.o. Maglaj (na adresi Srebreničkih žrtava rata bb. Maglaj), počev od dana          09.06.2022. godine, do krajnjeg datuma za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu, na broj telefona 060 30 61 824, kontakt osoba Čaušević Adi.

KJD d.o.o. Maglaj zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi javne prodaje, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.