• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.06.2022

J A V N I   P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za peradarstvo (proizvodnja konzumnih jaja) na području općine Maglaj

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine općine Maglaj“ broj: 8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2022. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 12/21), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2022. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 5/22), Načelnik općine o b j a v lj u j e

 

J A V N I   P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za peradarstvo
(proizvodnja konzumnih jaja) na području općine Maglaj

 

 

PREDMET POZIVA


Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrška za peradarstvo (proizvodnja konzumnih jaja) na području općine Maglaj u 2022. godini.


Poticajna sredstva su opredjeljena za poljoprivredne proizvođače konzumnih jaja sa područja općine Maglaj, koji svoju djelatnost obavljaju kao registrirani obrt - srodna djelatnost.
Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 08.07.2022. godine.


Podrška za navedenu proizvodnju iznosi od 0,15 KM/koki nosilici.


Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, ovisno o broju zaprimljenih i odobrenih zahtjeva).

 

PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

Poljoprivrednici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa područja općine Maglaj, i koji su izvršili upis i imaju prijavljenu proizvodnju u Registru poljoprivrednih gazdinstva i Registru klijenata i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

VRSTA POTICAJA

Peradarstvo

KRITERIJI

Zasnovana proizvodnja konzumnih jaja, obavljanje djelatnosti kao registrirani obrt-srodna djelatnost.

DOKUMENTACIJA

*Zahtjev;
*Lista stoke iz Registra klijenata;
*Rješenje o registraciji djelatnosti kao obrta ili sudskog rješenja za d.o.o.;
*Potvrda od strane JP ,,Veterinarska stanica“d.o.o. Maglaj ili drugog organa o broju koka nosilica u jatu;
*Potvrda o aktivnom tekućem računu;

PROVEDBA POSTUPKA PROVEDBA POSTUPKA


Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola Općine Maglaj.Ispunjenost kriterija utvrdit će Komisija imenovana od strane Načelnika općine, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Načelniku općine koji donosi odluku o isplati poticaja.U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja. 

Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 08.07.2022. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Isplata odobrenih sredstava poticaja, po ovom javnom pozivu, će biti isplaćena po završetku obračuna po svim javnim pozivima za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, a najkasnije do 31.12.2022. godine.