• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.06.2022

Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

 

Održana je šesnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća i prema dnevnom redu planirano je petnest tačaka. Rješenje o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Maglaj, Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Maglaj za 2021.godinu i Plan i program rada JU Dom zdravlja Maglaj za 2021.godinu su tačke koje su skinute sa dnevnog reda.

Usvojen je Izvještaj o radu općinskog organa uprave Općine Maglaj - Načelnik općine za 2021. godinu, Izvještaj o radu javnih ustanova za 2021.godinu: JU Dom kulture Maglaj, JU Narodna biblioteka Maglaj, JU Centar za socijalni rad Maglaj i JU Narodna apoteka Maglaj, te Plan i program rada javnih ustanova za 2022.godinu: JU Dom kulture Maglaj, JU Narodna biblioteka Maglaj, JU Centar za socijalni rad Maglaj i JU Narodna apoteka Maglaj.

Donesena je Odluka o davanju na upravljanje KJD dio izgrađene vodovodne mreže u MZ Misurići, Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi k.č. broj 889/1 Novi Šeher,  Rješenje o razrješenju člana Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i Rješenje o imenovanju člana Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

U nastavku rada, usvojen je Izvještaj o radu MZ-a za 2021.godinu, Program rada MZ-a za 2022.godinu, Izvještaj o realizaciji programa održavanja javne higijene sa finansijskim pokazateljima za 2021.godinu, Izvještaj o realizaciji programa održavanja javnog zelenila sa finansijskim pokazateljima za 2021.godinu i Izvještaj o realizaciji zbrinjavanja pasa lutalica sa finansijskim pokazateljima za 2021.godinu.

Primljene su k znanju Informacija o implementaciji Projekta registracije nekretnina na području općine Maglaj u periodu 2015. – 2022.godina, Informacija o stanju i kretanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području općine Maglaj za 2021.godinu i Informacija o deminiranju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na teritoriji općine Maglaj u 2021.godini.

Na kraju su uslijedila vijećnička pitanja i inicijative.