• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.05.2022

JAVNI OGLAS za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pra

 

Općinska izborna komisija Maglaj raspisuje

 

JAVNI OGLAS za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

 

I Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

 

II Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

1.Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.

2.Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice ( član 2.3. Izbornog zakona BiH);

-koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;

-koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije ( predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

-koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvšrnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav (4) Izbornog zakona;

-koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti ( na Općim izborima 2018. I Lokalnim izborima 2020.godine) i

- kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 Posebni uslovi:

-da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V. Stepen stručne spreme;

-da ima prijavljeno prebivalište u općini za koju je objavljen javni poziv;

 

III Potrebna dokumentacija:

Prijava na javni oglas ( popunjeni obrazac SG-3).

 

IV Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči Općine, na web stranici Općine i sredstvima informisanja (lokalni radio, štampani mediji).

 

Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska komisija.

 

VI Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u kancelariji broj 22 ili OVDJE.

Prijavu na javni oglas kandidati dostaljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom

 

Općinska izborna komisija Maglaj

Ulica Viteška br. 4

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora- ne otvarati“.

 

 

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.