• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.05.2022

JAVNI OGLAS za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

 

Općinska izborna komisija Maglaj raspisuje

 

JAVNI OGLAS za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

 

Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.

II Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

1.Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine s pravom glasa.

2.Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovano lice ( član 2.3. Izbornog zakona BiH):

-koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;

-koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije ( predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

-koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvšrnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav (4) Izbornog zakona;

-koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti ( na Općim izborima 2018. I Lokalnim izborima 2020.godine) i

- kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

-da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV. Ili V stepen stručne spreme;

-da ima izborno iskustvo ( odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

 

III Potrebna dokumentacija:

1.prijava na javni oglas ( popunjeni obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),

2.potvrda o prebivalištu,

3.ovjerena kopija univerzitetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju,

4.Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu.

 

IV Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je petnest ( 15) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči Općine, na web stranici i sredstvima javnog informisanja ( lokalni radio, štampani mediji).

 

Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska komisija.

 

VI Ostale informacije

Izborna komisija će nakon završene procedure po javnom oglasu imenovati 2 (dva) kontrolora izbornih rezultata na period od 5 godina. Imenovani kontrolori izbornih rezultata, da bi bili angažovani, dužni su proći obuku, testiranje i certificiranje koju će organizovati i provesti Centralna izborna komisija BiH. Izborna komisija će certificirane kontrolore izbornih rezultata angažovati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje je poslove predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje Općinska izborna komisija. Obrazac prijave je sastavni dio oglasa i isti se može preuzeti u kancelariji broj 22 ili OVDJE.

 

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Općinska izborna komisija Maglaj

Ulica Viteška br. 4

„Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata- ne otvarati“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.