• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.05.2022

PONOVNI JAVNI OGLAS o prodaji   nekretnine - neizgrađenog  gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj

 

 

PONOVNI JAVNI OGLAS

o prodaji   nekretnine - neizgrađenog  gradskog 

građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj

 

I   Općina Maglaj, sa sjedištem u  ul. Viteška broj 4, Maglaj, putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje nekretninu - neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Maglaj, označeno   sa :

 • - k.č.br. 1347/6 „Bušeni bunar 3“ njiva klase površine 213 m2 i njiva 3. klase površine 287 m2 (ukupne površine 500 m2), upisana u posjedovni list broj 3655 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1,  po  katastru zemljišta, a po podacima zemljišne knjige ista je označena sa k.č.br. 1347/6 „Bušeni bunar 3“ njiva 2. klase površine 213 m2 i njiva 3. klase površine 287 m2 (ukupne površine 500 m2), upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 2426 k.o. Maglaj, vlasnik Općina Maglaj sa 1/1.

 

Nekretnina - neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište  iz prethodnog stava   prodaje se u svrhu izgradnje  stambenog objekta u skladu sa Regulacionim  planom "Misurići" („Službene novine općine Maglaj, broj 6/2010) i prema uslovima određenim  u Rješenju o načelnoj  urbanističkoj saglasnosti  Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove  Općine Maglaj,  broj: 05-19-3-2595/20 od 26.02.2021. godine i uslovima koji  će  biti određeni u konačnoj urbanističkoj saglasnosti. Lokacija objekta je definisana grafičkim prikazima Regulacionog plana "Misurići" („Službene novine općine Maglaj, broj 6/2010), u okviru građevinske parcele   na  Grafičkom  prikazu  Plan parcelacije  označene  brojem   102,  koja je formirana u postupku provedenom od  strane  Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj. Regulacione i građevinske linije su definisane grafičkim prikazom Regulacionih i građevinskih linija Regulacionog plana "Misurići". Građevinska linija je definisana od prilaznog puta, i sa zapadne granice parcele  gdje je definisana u liniji planom predviđenog stambenog objekta. Dimenzije i oblik stambenog objekta su određeni grafičkim prikazom lokacijske postavke parcele i objekta na građevinskoj parceli broj 102 Regulacionog  plana „Misurići“, dimenzije objekta su cca 11,0 x 11,0 m. Spratnost objekta je definisana na grafičkom prikazu Plana namjene i razmještaja objekata Regulacionog plana "Misurići". Max. spratnost je “prizemlje + sprat + potkrovlje”. Krov stambenog objekta može biti dvovodni ili viševodni. Namjena objekta: stambena. Karakter objekta: stalan. Prilaz do građevinske parcele je s prilaznog puta k.č. broj 1347/7 i 1347/3 i k.č. broj 1339/22 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1. Nivelaciona kota poda prizemlja stambenog objekta je minimalno 0,50 m u odnosu na kotu okolnog terena. Postojeći objekat bunara koji nije u upotrebi potrebno je zatrpati, a nadzemni dio objekta porušiti. Troškove rušenja postojećeg objekta bunara i zatrpavanje istog snosi investitor. Arhitektonsko oblikovanje, izbor materijala boju fasade i pokrov prilagoditi okolnom ambijentu uz savremeni arhitektonski izraz. Prije početka izvođenja radova pribaviti elektro, telecom saglasnosti i saglasnost Komunalnog javnog društva Maglaj na lokaciju objekta i radove izvoditi prema uslovima iz tih saglasnosti. Ukoliko se u dobijenim saglasnostima prethodno utvrdi eventualno postojanje podzemnih instalacija (telecom, vodovod, kanalizacija, elektro), i ukaže potreba za izmještanje istih, investitor je dužan o svom trošku izmjestiti postojeće instalacije. Priključak objekta na instalacije vodovoda i kanalizacije, telecom i elektro mrežu raditi u saradnji sa nadležnim preduzećima.

 

II  Prodaja nekretnine iz tačke I ovog Javnog oglasa  će se obaviti  putem javnog  nadmetanja - licitacije koja će se održati dana  23.05.2022. godine (ponedjeljak)  sa početkom u 13,00 sati, u  zgradi  Općine  Maglaj, u kancelariji   broj 24.

 

III Početna prodajna cijena nekretnine  iz tačke  I ovog Javnog  oglasa  iznosi  15.000,00 KM, odnosno  30,00 KM  po  1m2.

               

U početnu prodajnu cijenu  nije uračunata naknada za  uređenje gređevinskog zemljišta i  naknada za pogodnost (renta), koje je kupac dužan platiti  u postupku izdavanja  odobrenja za građenje  prema važećim propisima  na dan donošnja rješenja o naknadi. 

 

Predmetno zemljište označeno sa k.č. br. k.č.br. 1347/6 k.o. Maglaj   nalazi se u trećoj zoni, naknada za uređenje   građevinskog  zemljišta po  1 m2  korisne  površine stambenog objekta koji će se graditi  na istom iznosi 1,5 % a naknada za pogodnost (renta) iznosi 4% od prosječne konačne građevinske cijene 1 m2  korisne  stambene površine  na području  općine Maglaj.       

 

IV    Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti  kaparu u iznosu od  1.500,00 KM, na  žiro račun Budžeta Općine Maglaj broj: 199-046-00032516-34,  općina 060, vrsta prihoda 722449,  prije početka licitacionog postupka, o čemu će Komisiji podnijeti dokaz o  izvršenoj uplati.

Pravne i fizičke osobe koje  nisu položile određenu kaparu ne učestvuju u licitaciji.

Učesniku licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos kapare će se  uračunati u kupoprodajnu cijenu  nekretnine. 

Ukoliko učesnik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude ili od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare u roku od  8 (osam) dana od  dana zaključenja postupka javnog nadmetanja  - licitacije. 

Svaki učesnik je dužan uplatiti iznos od 150,00 KM , na žiro račun Budžeta općine Maglaj broj: 199-046-00032516-34, općina 060, vrsta prihoda 722611,  s naznakom „naknada za troškove postupka licitacije“. Ova naknada se ne vraća učesniku licitacije.

 

V Pravo učešća  u postupku  javnog nadmetanja – licitacije imaju sva domaća fizička i pravna lica, kao i strana fizička i pravna lica koja mogu sticati pravo vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH, u smislu odredaba člana 15. Zakona o stvarnim pravima  ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13), te dva ili  više fizičkih, odnosno pravnih lica po  osnovu  ugovora  o zajedničkoj  gradnji  ako su potpisi  ugovarača ovjereni  kod nadležnog organa za ovjeru  potpisa.

 

U slučaju da osobu koja učestvuje u postupku  licitacije zastupa punomoćnik, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

 

VI Osnovni kriterij za  izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća  ponuđena cijena  u postupku  javnog nadmetanja – licitacije.

 

VII Postupak licitacije  nekretnine označene u tački I ovog Javnog  oglasa  provest će Komisija  za sprovođenje  javnog nadmetanja - licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj,  u skladu  sa odredbama  Pravilnika  o  postupku javnog konkursa  za rasplaganje nekretninama  u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine,  kantona, općina i gradova ("Službene novine Federacije BIH", broj: 17/14), Odluke  o  građevinskom zemljištu    općine   Maglaj   („Službene novine  Općine  Maglaj“,  broj: 4/19 i 6/19) i Odluke o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnina - neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj, broj: 02-45-1-370/21 od 11.03.2021. godine  („Službene novine  Općine  Maglaj“,  broj:3A/21).

                                 

VIII Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

                       

IX Zainteresovana lica  mogu  razgledati  nekretninu iz tačke I ovog Javnog oglasa  svaki  radni  dan  za vrijeme  trajanja  Ponovnog javnog  oglasa,   u vremenu  od  11,00   do   13,00 sati.

Ovlašteno lice  Općine  Maglaj   može se kontaktirati na  telefon  broj: 032 465 825.    

Uvid u dokumentaciju može se  izvršiti svaki radni dan  za vrijeme trajanja Ponovnog javog oglasa   u vremenu od  8,00  do 16,00  sati, u Službi  za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne  poslove Općine  Maglaj, u kancelariji  broj 41.

 

 X Po okončanju licitacionog postupka sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se notarski obrađen ugovor o kupoprodaji, po prethodno pribavljenom mišljenju  Općinskog pravobranilaštva.

 

Kupoprodajnu cijenu nekretnine umanjenu za iznos kapare, učesnik licitacije koji je proglašen najuspješnijim, sa kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obavezan je uplatiti u roku od 15  dana od dana zaključivanja kupoprodajnog  ugovora, na  žiro račun Budžeta Općine Maglaj br. 199-046-00032516-34 , općina 060, vrsta prihoda 722449 .    

 

Ugovor  o kupoprodaji ima se potpisati u roku  od  30  dana od okončanja postupka  licitacije, po prethodno pribavljenom mišljenju  Općinskog pravobranilaštva.

 

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način utvrđen u stavu 2. ove tačke smatraće se da je odustao od kupovine zemljišta te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.  

 

Ugovor o kupoprodaji pored bitnih elemenata za zaključivanje, mora  sadržavati obaveze  i prava  propisane članom  32; 33. i 34. Odluke  o  građevinskom zemljištu općine Maglaj („Službene novine  Općine  Maglaj“,  broj:   4/19 i  6/19).   

           

XI Troškove notarske obrade  ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnina, takse za uknjižbu  i  sve ostale troškove koji se odnose na  postupak kupoprodaje  snosi kupac.   

 

XII Predaja nekretnine u posjed kupcu  izvršit će se  u roku od 8 dana po uplati  cjelokupnog iznosa  kupoprodajne cijene.

 

XIII Ovaj Ponovni javni oglas će se objaviti u dnevnom  listu "Dnevni avaz", na  Oglasnoj tabli Općine   Maglaj i  na  internet stranici Općine  Maglaj i ostaje otvoren 15 dana  od dana objavljivanja.

 

Prijava  na  Ponovni javni oglas se podnosi u pisanoj  formi  i mora sadržavati  sljedeće:

 

- za fizička lica: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja, broj telefona, oznaku nekretnine na koju se odnosi prijava  i potpis, 

- za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, oznaku nekretnine na koju se odnosi prijava,  potpis ovlaštenog lica i pečat,                                                                                                                                                      

a uz  prijavu obavezno je priložiti  sljedeću dokumentaciju:

 1. -ovjerenu fotokopiju lične karte - za  fizička lica ,
 2. -ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar ili rješenja o obavljanju djelatnosti - za pravna lica,
 3. -ovjerenu fotokopiju ID broja poreznog obveznika – za pravna lica,
 4. -pravna i/ili fizička lica koja su zaključili ugovor o zajedničkoj gradnji, prilažu ugovor o zajedničkoj gradnji i ukoliko ugovorom nije određeno lice koje će učestvovati na javnom nadmetanju - licitaciji, notarski ovjerenu saglasnost ugovornih strana kojom se daje ovlaštenje za učešće na javnom nadmetanju – licitaciji,
 5. -u slučaju da osobu koja učestvuje u postupku licitacije zastupa punomoćnik, punomoć sačinjena u formi notarski obrađene isprave,
 6. -pisanu izjavu u  formi  notarski ovjerene isprave,  slijedeće  sadržine:

„U potpunosti   prihvatam  slijedeće  uslove:

 1. -da u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora podnesem zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti,
 2. -da u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje izvedem pretežan dio radova na izgradnji planiranog objekta tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom a u daljem roku od 3 - 5 godina završim građevinu,
 3. -da u slučaju neispunjenja   bilo kojeg  od uslova navedenih  pod  a) i  b)  Općina    Maglaj   zadržava pravo raskida ugovora o kupoprodaji i vraćanja nekretnine u vlasništvo Općine Maglaj,  uz obavezu vraćanja plaćene kupoprodajne cijene nekretnine.

Saglasan sam sa upisom u zemljišnu knjigu tereta  i ograničenja  na  kupljenoj  nekretnini  u cilju ispunjenja naprijed navedenih obaveza i to putem upisa u zemljišnu knjigu   zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja  kupljene nekretnine bez saglasnosti prodavca - Općine   Maglaj, do izgradnje i  izdavanja odobrenja za upotrebu objekta koji će se graditi, uz obavezu prodavca da tada izda saglasnost za brisanje zabilježbe.

Saglasan sam da se sve  naprijed navedeno ugradi u kupoprodajni ugovor.“,       

 1. -dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Općini Maglaj po bilo kojem osnovu i Poreznoj upravi po osnovu javnih prihoda (potvrda/uvjerenje Službe za privredu, finansija/financije  i razvoj poduzetništva  Općine  Maglaj  i   Porezne  uprave),
 2. -dokaz o uplaćenom iznosu kapare,
 3. -dokaz o uplaćenom iznosu od 150,00 KM, na ime naknade za troškove postupka licitacije,
 4. -potvrdu banke o otvorenom žiro računu/tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti  povrat  uplaćenog iznosa kapare  učesniku licitacije koji  ne bude izabran kao najpovoljniji. 

 

Prijave sa  traženim dokumentima podnose se u zatvorenoj  koverti  na Protokol Općine Maglaj  u Šalter sali Općine Maglaj ili  preporučeno putem pošte,  na adresu

Općina Maglaj

  Komisija za sprovođenje  javnog nadmetanja - licitacije  za prodaju 

             nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj 

  Viteška broj 4, 74250 Maglaj

 sa naznakom

            Prijava na Ponovni javni  oglas  o prodaji   nekretnine - neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta  u vlasništvu Općine Maglaj  (oznaka nekretnine na koju se odnosi prijava)

 „Ne otvarati"

 

Na poleđini koverte obavezno naznačiti  ime i prezime,  odnosno naziv firme, adresu/sjedište i  kontakt telefon.

Nepotpune  i  neblagovremene prijave neće se razmatrati.  

Općina  Maglaj  ne snosi  nikakve troškove ponuđača i zadržava pravo da poništi ovaj Javni oglas i odustane od  kupoprodaje,  bez  obaveze obrazlaganja  i  nema nikakve odgovornosti  prema prijavljenim ponuđačima, osim da  izvrši  povrat  uplaćene  kapare.