• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.03.2022

Javna rasprava o Nacrtu djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“

 

Obavještavaju se građani općine Maglaj da u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ provodi se postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana i to u periodu od 30.03.2022.godine do 13.04.2022.godine. Nakon toga organizuje se javna rasprava  dana 14.04.2022.godine u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“. Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište čiji je posjednik Senad Karabegović sa dijelom 1/1 koje se nalazi u sjevernom dijelu grada na uglu Viteške ulice i Bosanske ulice u Maglaju.

Izmjenom Regulacionog plana bi se u odnosu na opredjeljenu namjenu po Regulacionom planu i planiranu izgradnju stambeno-poslovnih objekata lamlnog tipa spratnosti P+2+M, izvršile izmjene namjene i razmještaja objekata, plana parcelacije, građevinskih i regulacionih linija i izvršile korekcije razmještaja planiranih lamela, te od opredjeljene tri lamele odredila izgradnja dvije lamele.

U okviru planiranog obuhvata izvršila bi se i korekcija saobraćajnog rješenja, raskrsnice ulica Viteška i ulice Bosanska na način da bi se planirao novi kružni tok sa rješenjem prilaza za planirane objekte i veze sa planiranom uporednom saobraćajnicom koja id od ulice Konzum do ulice Bosanska. Kolski prilaz se određuje iz ulice Bosanske prema unutrašnjem dvorištu i budućoj rampi za podzemnu garažu planiranih stambeno-poslovnih objekata. U unutrašnjem dijelu prostora predviđa se parking prostor sa okolnim uređenjem.

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, prostorijama Općine Maglaj, kancelarija broj 41 i na web stranici Općine Maglaj.

Detaljnije informacije o Nacrtu dokumenta zainteresirana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana u periodu javnog uvida će se upisivati u Svesku koja će se nalaziti u prostorijama navedene Službe i dostavljati u pisanom obliku na adresu: Općina Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, ulica Viteška broj 4, Maglaj.

Pozivaju se svi zainteresirani građani Općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ , prisustvuju javnoj raspravi i daju svoje mišljenje.

Za sve dodatne informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41, broj telefona: 032  465 825.