• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.03.2022

Javna rasprava o Nacrtu djelimične izmjene Regulacionog plana „Misurići“

 

Obavještavaju se građani općine Maglaj da u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „Misurići“, broj 01-04-1-355/22 od 28.03.2022.godine, provodi se postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana i to u periodu od 29.03.2022.godine do 12.04.2022.godine. Nakon toga organizuje se javna rasprava 12.04.2022.goine u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“. Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište označeno sa k.č. broj: 497, površine 305 m2, k.č. broj:498, oršine 220 m2 vlasništvo Bašić Esada i dio k.č. broj: 500, površine 245 m2 posjednik Općina Maglaj, koje se nalazi u naselju Misurići uz magistralni put M-17 kod sjeverne ulazne petlje u Maglaj.

Izmjenom Regulacionog plana bi se u okviru navedenog zemljišta koje je urbanističim Rješenjem Regulacionog plana „Misurići“ ostavljeno kao slobodna zelena površina opredjelila izgradnja poslovnog objekta autopraonice spratnosti P (prizemloje) dimenzija cca 18,0 x 6,50 metara sa ostalim pratećim sadržajima u skladu sa propisima za izgradnju ovih objekata.

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, prostorijama Općine Maglaj, kancelarija broj 41, na web stranici Općine Maglaj i prostorijama MZ Misurići. Download

Detaljnije informacije o Nacrtu dokumenta zainteresirana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana u periodu javnog uvida će se upisivati u Svesku koja će se nalaziti u prostorijama navedene Službe i dostavljati u pisanom obliku na adresu: Općina Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, ulica Viteška broj 4, Maglaj.

Pozivaju se svi zainteresirani građani Općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt izmjene Regulacionog plana „Misurići“, prisustvuju javnoj raspravi i daju svoje mišljenje.

Za sve dodatne informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41, broj telefona: 032  465 825.