• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.03.2022

Obavještenje o organizovanju javnog uvida i javne rasprave o Nacrtu izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj-sjeverni dio"

 

Obavještavaju se građani općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-04-1-350/22 od 28.02.2022. godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj-sjeverni dio", provodi postupak javnog uvida u periodu od 09.03.2022.godine do 21.03.2022.godine. Nakont oga organizuje se javna rsprava 21.03.2022.godine u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća JU Dom kulture "Edhem Mulabdić".

Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište posjednika "Alu Wood Inžinjering" d.o.o. Maglaj i dijela zemljišta čiji je posjednik Općina Maglaj koje se nalazi u Ulici Sulejmana Omerovića u Maglaju, lokacija postojećeg objekta hotela Galeb.

Izmjenom Regulacionog plana bi se u odnosu na planirano stanje po Regulacionom planu mijenjala namjena i razmještaj objekata, planirana parcelacija, regulacione i građevinske linije i plan saobraćaja, tako što bi se u okviru vlasničkog zemljišta investitora "Alu Wood Inžinjering" d.o.o. Maglaj i dijelu zemljišta čiji je posjednik Općina Maglaj izvršile potrebne korekcije, te planiralo djelimično rušenje postojećeg objekta hotela Galeb, izvršila rekonstrukcija, dogradnja i nadziđivanje postojećeg dijela objekta i predvidio kompleks hotela i to:

*Dio uslužno smještajnog kompleksa spratnosti Po ( podrum) + P (prizemlje) + 7 spratova;

*Dio ugostiteljskog kompleksa hotela, spratnost Po ( podrum) + P (prizemlje) + 1 ili 2 sprata; 

*Dio uslužno-poslovnog kompleksa hotela spratnosti Po ( podrum) + P ( prizemlje) + 2 sprata.

Na predmetnoj lokaciji na sjeveroistočnoj mikrolokaciji kompleksa planira se izgradnja novog stambenog objekta spratnosti Po ( podrum) + P (prizemlje) + 8 spratova. Glavni kolski pristup hotelskom kompleksu je sa ulice Sulejmana Omerovića.

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na ka javni uvid na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, prostorijama Općine Maglaj, kancelariji broj 41. i web stranici.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana, u periodu javnog uvida će se upisivati u svesku koja će se nalaziti u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove i dostavljati u pisanom obliku na adresu: Općina Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, ulica Viteška broj 4.

Pozivaju se svi zainteresirani građani da izvrše uvid u Nacrt Izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj-sjeverni dio", prisustvuju javnoj raspravi i daju svoje mišljenje.

Za sve dodatne informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41 ili na broj telefona: 032 465 825.

 

Nacrt Izmjene Regulacionog plana