• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.03.2022

Javna rasprava o Nacrtu Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2022.godinu

 

Općinsko vijeće Maglaj Zaključkom broj: 02-04-1-360-11/22 od 28.02.2022. godine na svojoj 13. redovnoj sjednici prihvatilo je Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2022. godinu, i istim Nacrt Programa uputilo u javnu raspravu, organizator javne rasprave je Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva.

Cilj javne rasprave o NacrtuPrograma poticaja upoljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2022. godinu je da se doprinese njegovom poboljšanju, kako bi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva kao njegov predlagač, dostavila Općinskom vijeću Maglaj odgovarajući PrijedlogPrograma.Na Javnu raspravu pozivaju se poljoprivredni proizvođači, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, predstavnici zemljoradničkih zadruga i udruženja građana poljoprivrednih proizvođača, kao i ostali građani koji smatraju da mogu pomoći u procesu davanja primjedbi i prijedloga na Nacrt Programa poticaja upoljoprivrednoj proizvodnjiopćine Maglaj za 2022. godinu. Tokom Javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim Nacrtom Programa, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije ovog dokumenta.

Javna rasprava održat će se dana 29.03.2022. godine (utorak) u 12,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj (JU Dom kulture ''Edhem Mulabdić'').

Poljoprivredni proizvođači, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, predstavnici zemljoradničkih zadruga i udruženja građana poljoprivrednih proizvođača, kao i ostali koji smatraju da mogu pomoći u procesu davanja primjedbi i prijedloga na Nacrt Programa isto mogu uraditi do dana održavanja javne rasprave dostavom istihsvakidanputemPisarniceOpćineMaglaji na mail: sadka.huskic@maglaj.ba.  

Nacrt Programa možete preuzeti OVDJE  i dostupan je u Općini Maglaj kancelarija broj 40.