• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.02.2022

Održana 13.redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Održana je 13.redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj. Prema dnevnom redu planirano je devetnaest tačaka, međutim uvrštene su još dvije tačke: Nacrt Odluke o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana Misurići i Prijedlog Odluke o izmjeni naziva pozicije u Budžetu/Proračunu Općine Maglaj za 2022.godinu koje su i usvojene.

Također, usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2022.godinu, Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio, po zahtjevu Alu Wood Inžinjering d.o.o. Maglaj, Nacrt Odluke o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio, po zahtjevu MEGA TAS doo Maglaj, Nacrt Odluke o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana Kosova, po zahtjevu Džino Petrol doo Maglaj, Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi k.o. Maglaj (Ćibrić Ćazim), Odluka o davanju saglasnosti Kulaš (Džemal) Nihadu iz Kosove, općina Maglaj, za iskop i polaganje cijevi za vodovod za domaćinstvo preko dijela nekretnine u k.o. Kosova upisane kao javno dobro, kao i Odluka o davanju prethodne saglasnosti za veći broj upisane djece u JU “Dječiji vrtić” Maglaj.

Na 13. redovnoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je Plan rada općinskog organa uprave Općine Maglaj – Općinski načelnik za 2022.godinu, Izvještaj Općinskog pravobranilaštva Maglaj za period 01.01.2021.–31.12 2021.godinu, Osnovni zadaci i programska orjentacija za rad u 2022.godini, Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2022.godinu, Plan i program rada Komunalnog javnog društva doo Maglaj za period 01.01. 31.12.2022.godina, Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija općine Maglaj za 2021.godinu, Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2022 – 2024.godine, te Plan i program održavanja, sanacije, rekonstrukcije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih puteva i gradskih ulica sa finansijskim pokazateljima za 2022. godinu.

Nakon petnaeste tačke završena je 13. sjednica Općinskog vijeća. Preostale tačke, kao i vijećnička pitanja i inicijative naći će se na dnevnom redu naredne sjednice.