• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.06.2013

Javna rasprava - Nacrt Odluke o administrativnim taksama

Općinsko vijeće Maglaj Zaključkom broj: 02-05-1-994/13 sa 07. redovne sjednice održane dana 30.05.2013. godine prihvatilo je Nacrt Odluke o administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksa Općine Maglaj. Istim Zaključkom utvrđeno je da se Nacrt Odluke uputi u javnu raspravu, a organizatori javne rasprave su Općinski načelnik i Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva.
Cilj javne rasprave o Nacrtu Odluke o administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksa je da se doprinese njenom poboljšanju, kako bi Komisija kao predlagač, dostavila na usvajanje Općinskom vijeću odgovarajuči Prijedlog Odluke o administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksa Općine Maglaj.
Pozivaju se svi zainteresovani koji smatraju da mogu pomoći u procesu davanja primjedbi, prijedloga i sugestija na Nacrt Odluke o administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksa.
Tokom Javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim Nacrtom Odluke, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije ovog dokumenta.
Javna rasprava održat će se dana 24.06.2013. godine (ponedjeljak) u sali Općinskog vijeća Maglaj (Dom kulture ''Edhem Mulabdić'') sa početkom u 15,30 sati.

Nacrt odluke možete pogledati ovdje >>>> www.maglaj.ba