• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.10.2021

Digitalna transformacija za integrisani razvoj i dostupnost novih javnih usluga

U cilju nastavka započete reforme javne uprave Općina Maglaj je, u okviru Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u Federacije Bosne i Hercegovine“, u sklopu Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2020/2021. kandidovala i realizovala projekat „Općina Maglaj, digitalna transformacija za integrisani razvoj i dostupnost novih javnih usluga“ kao prvi prioritet unutar usluga elektronske javne uprave.


Općine Maglaj, na temelju razumijevanja da e-uprava nije samo pitanje informacionih tehnologija nego mnogo širi pristup koji obuhvata analizu poslovnih procesa, njihovo pojednostavljivanje i optimizaciju te njihovu standardizaciju, efikasnost, transparentnost, vladavinu prava ali i prožimanje sa svim sferama integrisanog lokalnog razvoja.
Osnovna ideja i koncept projekta realiziran je kroz dvije komponente i to:
- izgrađen adekvatan i pouzdan sistem IKT, sistemske infrastrukture i opremanje modernom IKT opremom;
- uvedena usluga e-Matičar kao prva u nizu novih javnih usluga.
Projekat će doprinijeti efektivnijem i bržem načinu poslovanja, transparentnosti, približavanju standardima EU, te konkretnim uštedama, poboljšanju i uvođenju novih javnih usluga.

Cilj Grant sheme jeste podrška realizaciji razvojnih prioriteta općina i gradova u FBiH, koji istovremeno doprinose ostvarivanju razvojnih prioriteta FBiH.

 

Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH kroz Federalno ministarstvo finansija/financija, kao i Vlada Švicarske putem Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini i Razvojnog programa UNDP Bosnia and Herzegovina.