• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.12.2021

Javna rasprava: Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2022. Fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2022.fiskalnu godinu

 

Na desetoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj održanoj dana 30.11.2021.godine usvojen je Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2022. Fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2022.fiskalnu godinu. Na istoj sjednici donesen je Zaključak kojim se javna rasprava na temu „Primjedbe i prijedlozi na Nacrte donesenih dokumenata“ treba provesti u roku od 10 (deset) dana.

Tokom Javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim dokumentima u formi Nacrta, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije istih. Zainteresovana lica, Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva svoje prijedloge na navedene dokumente dostavljaju u pisanoj formi.

Na Javnu raspravu pozivaju se građani, predstavnici privrednih društava, predstavnici samstalnih radnji, budžetski korisnici i svi ostali koji smatraju da mogu pomoći u procesu predlaganja, primjedbi i prijedloga na pomenute Nacrte.

Javna rasprava počinje 1.12. i trajat će do 10.12.2021.godine.

Dana, 10.12.2021.godine ( petak) Javna rasprava bit će organizovana u sali Vijeća JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ sa početkom u 12,00 sati uz obavezno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera ( maske, rukavice i socijalna distanca).

Obavještavamo građane, da ukoliko broj zainteresovanih učesnika na Javnoj raspravi bude veći od dozvoljenog broja prisutnih u zatvorenom prostoru prema epidemiološkim mjerama, Javna rasprava u tom slučaju će se održati u dva termina o čemu će se građanstvo informisati prije samog početka već zakazane rasprave.

Do posljednjeg dana provođenja Javne rasprave, zainteresovana lica, Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva svoje prijedloge na navedene dokumente mogu dostaviti i u pisanoj formi.

Također, obavještavamo sve zainteresovane da Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2022. fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2022. fiskalnu godinu mogu naći u zgradi Općine Maglaj na Pisarnici, u kancelarijama Službe za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva, te u prilogu:

-Nacrt Budžeta I

-Nacrt Budžeta II

-Obrazloženje

-Nacrt Odluke o izvršavanju 

 

NAPOMENA: Ukoliko se zbog eventualnog pogoršanja epidemiološke situacije uvede zabrana okupljanja, Javna rasprava se neće održati, o čemu će zainteresovana lica biti obaviještena putem zvanične web stranice Općine Maglaj (maglaj.ba) i RTV Maglaj.