• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.10.2021

JAVNI OGLAS za prijem radnika u JU“ Dječiji vrtić“ Maglaj

 

UPRAVNI ODBOR

 

Na osnovu člana 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:7/10), te na osnovu člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK („Službene novine ZDK“ broj:8/19), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 2/11), te na osnovu člana 54. Pravila JU „Dječiji vrtić“ Maglaj i Odluke o raspisivanju javnog oglasa u JU „Dječiji vrtić“ Maglaj donesene na sjednici održanoj 20.10.2021.godine, broj 18/21, Upravni odbor raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u JU“ Dječiji vrtić“ Maglaj

 

 

I

Raspisuje se javni oglas za radno mjesto u JU „Dječiji vrtić“ Maglaj :

Odgajatelja u vrtiću na određeno vrijeme – period od godinu dana –2 izvršioca.

 

 

II

Visina osnovne plaće : 900,00 KM

 

III

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova (orginale ili ovjerene kopije):

 • -Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon,
 • -Diploma o završenoj stručnoj spremi (VSS-Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja),
 • -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • -Dokaz o radnom iskustvu u struci - 2 godine ( potvrda,uvjerenje ili sl.),
 • -Uvjerenje o državljanstvu,
 • -Izvod iz matične knjige rođenih,
 • -Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i Uvjerenje o nekažnjavanju (dužan je dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos u roku od 15 dana),
 • -Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos u roku od 15 dana).

 

IV

 

Opis poslova :

 • -Neposredno odgojno-obrazovni rad sa djecom,
 • -Pripreme za odgojno-obrazovni rad na projektima,
 • -Individualno stručno usavršavanje,
 • -Rad u stručnim tijelima,
 • -Saradnja sa roditeljima,
 • -Saradnja sa ostalim stručnim saradnicima,
 • -Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića,
 • -Rad na pedagoškoj dokumentaciji,
 • -Uvođenje inovacija,savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava,
 • -Ostali poslovi po potrebi.

 

V

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“,na web stranici općine Maglaj,na oglasnoj ploči Službe Biroa za zapošljavanje Maglaj i JU „Dječiji vrtić“ Maglaj.

 

 

VI

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati trebaju da dostave u roku od osam(8) dana

od dana objave.

 

VII

Prijave na javni oglas dostaviti poštom, preporučeno na adresu:

JU „Dječiji vrtić“ Maglaj,

Ul. Civilnih žrtava rata bb,74 250 Maglaj, BiH

 Sa naznakom: „Prijava na javni oglas - NE OTVARATI“

 

 

VIII

Sa kandidatima koji budu izabrani u uži izbor,održat će se pismeni i usmeni stručni ispit,a o vremenu održavanja istog kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Literatura iz koje će biti pitanja za pismeni i usmeni stručni ispit su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja ( Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK, Cjeloviti razvojni program ZDK i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja ZDK).

 

Neblagovreme i nepotpune prijave  neće se uzeti u razmatranje.

Za dodatna obavještenja zvati na broj 032/603-300.