• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.10.2021

Obavještenje o organizovanju javnog uvida i javne rasprave o Nacrtu izmjene Regulacionog plana

 

Obavještavaju se građani općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-04-1-1640/21 od 23.09.2021.godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj-sjeverni dio" provodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana i to u periodu od 04.10.2021. godine do 18.10.2021.godine.

Nakon toga organizuje se javna rasprava sutra, 19.10.2021.godine u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća JU Dom kulture "Edhem Mulabdić".

Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište koje se nalazi u sjevernom dijelu grada između stambenih objekata M 9 i M 11 i planirane ulice od Konzuma prema T objektima u Maglaju, označeo sa k.č. broj: 1045/4 i 1045/10 posjednici Hrnjić Minadir i Mulaomerović Melisa, dio k.č. broj: 1040/2 posjednik Općina Maglaj, dio k.č. broj: 1003/2 posjednik Brčanović Ademir, Hasanić Mina, Hasanić Besima i Hasanić Mirsad i dio k.č. broj: 1040/5 posjednik Suljčić Ema, Šaćirbegović Lamija i Šaćirbegović Tarik.

Izmjenom Regulacionog plana bi se u odnosu na opredjeljenu namjenu po Regulacionom planu izvršile korekcije predviđene namjene i razmještaja objekata, plana parcelacije i građevinskih i regulacionih linija, te u okviru dijela zemljišta k.č. broj: 1045/4, 1045/10 i dijela k.č. broj: 1040/2 opredijelila izgradnja samostalnog stambeno-poslovnog objekta okvirnih dimenzija 30,0 x 14,0 m spratnosti P+3. Prilaz planiranom objektu i građevinskoj parceli bi bio sa planirane saobraćajnice po Regulacionom planu.

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid na Oglasnoj ploči Općine Maglajm, prostorijama Općine Maglaj, kancelarija broj 41 i na web sranici Općine.

Detaljnije informacije o Nacrtu dokumenta zainteresirana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana u periodu javnog uvida će se upisivati u svesku koja će se nalaziti u prostorijama Službe i dostavljati u pisanom obliku na adresu: Općina Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, ulica Viteška 4. , Maglaj.

Pozivaju se svi zainteresirani građani općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj-sjeverni dio", prisustvuju javnoj raspravi i daju svoje mišljenje.

Za sve dodatne informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41, broj telefona: 032 465 825.