• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.09.2021

Održana 8. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

 

Danas je održana 8.redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj na kojoj je bilo prisutno 24 vijećnika. Predloženi dnevni red dopunjen je sa dvije tačke i to: Prijedlog Odluke o dopunama Statuta Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Mjesnoj zajednici Kopice za izgradnju spomen-česme na dijelu k.č .br. 1367 k.o. Kopice.

Donesena je Odluka o usvajanju djelimične Izmjene Regulacionog plana „Liješnica“ Poslovno radne zone Liješnica, Odluka o usvajanju djelimične Izmjene Regulacionog plana „Kosova“, Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi KO Kosova, Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi KO Maglaj, kao i Odluka o kupovini zemljišta, Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj, Odluka o davanju saglasnosti za konačno imenovanje direktora JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj, Odluka za dodjelu studentskih stipendija za studente Općine Maglaj za studentsku 2020/2021 godinu i Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija za studente Općine Maglaj za studenstsku 2020/2021 godinu. Također, doneseno je Rješenje o utvrđivanju prava svojine u korist Gorčinović Radovana iz Misurića, Maglaj, kao graditelja garaže na građevinskom zemljištu kojim raspolaže Općina Maglaj.

Na 8.redovnoj sjednici  usvojen je Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ i Nacrt Odluke o usvajanju Nacrta djelimične Izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“. Općinsko vijeće Maglaj dalo je saglasnost za Odluku o dopunama Statuta Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj, te donijelo Odluku o davanju saglasnosti Mjesnoj zajednici Kopice za izgradnju spomen-česme na dijelu k.č .br. 1367 k.o. Kopice

Primljene su k znanju sljedeće informacije: Informacija o stanju i funkcionisanju MZ-a na području Općine Maglaj i Informacija o stanju obrta, malog i srednjeg poduzetništva na općini Maglaj.

Na kraju su uslijedila vijećnička pitanja i inicijative.