• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.08.2021

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine F BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 66., a u vezi sa članom 65. alineja 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ br. 46/10. i 75/13.), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“, br.77/17), Odluke Općinskog vijeća Maglaj o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Maglaj, broj: 02-05-1-443/17 od 02.03.2017. godine, člana 36. i 37. Statuta Javne ustanove «Dom zdravlja“ Maglaj i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj broj: 11/UO-1277/21 od 30.07.2021. godine, raspisuje se,

 

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj

 

*Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj na period od četiri godine.

 

Opis upražnjene pozicije:

 

Pored zakonom utvrđenih poslova, Direktor Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj obavlja slijedeće poslove:

 

 • *organizuje i rukovodi radom ustanove,
 • *zastupa i predstavlja ustanovu prema trećim licima;
 • *odgovoran je za zakonitost rada ustanove,
 • *predlaže upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana,
 • *predlaže i donosi unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja,
 • *odgovoran je upravnom odboru za rezultate rada i finansijsko poslovanje ustanove,
 • *izvršava odluke upravnog odbora,
 • *stara se o izvršenju finansijskog plana,
 • *podnosi upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i aktima ustanove.
 • *odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,
 • *obavlja i druge poslove definisane Zakonom, Statutom JU "Dom zdravlja"Maglaj i drugim aktima Ustanove.

 

Kandidat treba ispunjavati slijedećeuslove i dostaviti slijedeće dokaze:

 

1.Opće uslove:

 • *Da je državljanin BiH,

Dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 mjeseca

 • *Da je stariji od 18 godine,

Dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ne starije od 3 mjeseca ili ovjerena kopija CIPS lične karte,

 • *Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,

Dokaz: ljekarsko uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove ne starije od 3 mjeseca.

 • *Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH i u periodu od 3 /tri/ godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

Dokaz: potpisana i ovjerena izjava.

 • *Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava BiH),

Dokaz:potpisana i ovjerena izjava.

 • *Da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,

Dokaz: potpisana i ovjerena izjava,

 • *Da nema privatni financijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje,

Dokaz: potpisana i ovjerena izjava.

 • *Da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv s dužnošću u reguliranom organu u koji se kandiduje,

Dokaz: uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležnog organa ne starije od 3 mjeseca.

 

2.Posebne uslove

 • *Završen medicinski fakultet ili stomatološki fakultet odnosno farmaceutsko- biohemijski fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti doma zdravlja, ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva;

Dokaz: diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o specijalizaciji.

 • *Da ima najmanje 5 /pet/ godina radnog iskustva u struci;

Dokaz: potvrda o radnom iskustvu

 • *Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu (sva tri nivoa) koji dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmentaodnosno uvjerenje o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta;

Dokaz: Certifikat o završenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta,uvjerenje o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta;

 • *Da nije član Upravnog odbora Doma zdravlja;

Dokaz: potpisana i ovjerena izjava

 • *Da ne postoji zakonom propisane smetnje u pogledu obavljanja poslova i rukovođenja,

Dokaz: akt izdat od nadležnog organa ne stariji od 3 mjeseca (uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka).

 • *Da poznaje jedan ili više stranih jezika,

Dokaz: potvrda – uvjerenje ovlaštene ustanove.

 

Pored dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati su dužni priložiti i dostaviti program rada i razvoja Doma zdravlja kao ličnu viziju razvoja iste, za mandatni period.

 

Prilikom procjene kvalifikacije  i iskustva kandidata uzet će se u obzir  slijedeće:

 

 • *dostavljeni program rada i razvoja Doma zdravlja,
 • *da posjeduje komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
 • *sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 • *dobre rezultate rada ostvarene tokom prethodnog radnog angažmana,
 • *dobre preporuke ranijih neposrednih rukovodioca

Dokaz: certifikati, potvrde, uvjerenja, zaključci ili drugi relevantni dokaz.

 

Uz prijavu na javni oglas, kandidat treba priložiti:

 • *biografiju sa opisom radnih i organizacijskih referensi,
 • *dokumentaciju (original ili propisno ovjerenu kopiju) kojom dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova.

 

Na poleđini koverte podnosilac prijave treba navesti ime i prezime, adresu i kontakt telefon.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana zadnje objave javnog oglasa.

Javni oglas će biti objavljen u «Službenim novinama FBiH“ i dnevnim novinama  «Avaz“ Sarajevo.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi lično na protokol ili putem pošte preporučeno na adresu:

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Maglaj ul. I. Smajlagića b b. 74250 Maglaj sa naznakom: „Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj  – za Upravni odbor – ne otvarati“

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove Upravni odbor će obaviti intervju.

U postupku donošenja odluke o izboru i imenovanju direktora obavezna je prethodna suglasnost Osnivača.

Svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 8 dana od dana donesene konačne odluke.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Broj: 11/UO - 1278/21                                               

Maglaj, 30.07.2021. godine                                           

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Krzić Nermina, doktor stomatologije