• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.08.2021

JAVNI OGLAS zainteresovanim stručnim licima za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina izgrađenih na području općine Maglaj

Na osnovu člana 133. stav 6. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona „ broj 01/14), Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj, objavljuje

JAVNI OGLAS
zainteresovanim stručnim licima za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina izgrađenih
na području općine Maglaj

 

I


Objavljuje se javni poziv za izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina. Potrebni su inžinjeri slijedećih oblasti i struka:

-arhitektonska
-građevinska (konstruktorski i hidro smjer)
-elektrotehnička
-mašinska
-tehnološka (hemijski smjer i smjer ZNR i PPZ)
-geodetska
-saobraćajna

II


Na javni oglas mogu se prijaviti lica odgovarajućih struka koja ispunjavaju uslove utvrđene u članu 133. stav (4) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 01/14), odnosno – diplomirani inženjeri odgovarajuće struke, sa pet godina radnog iskustva u struci i sa položenim stručnim ispitom.

III


Uz prijavu na javni oglas, sa adresom, JMBG i brojem telefona (fiksni/mobilni), potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju :

1.Kratku biografiju sa listom referenci, uz obaveznu naznaku uže oblasti za koju se stručno
lice prijavljuje,
2. Ovjerenu kopiju diplome,
3. Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
4. Dokaz o radnom iskustvu u struci-original ili ovjerenu kopiju,
5. Naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

IV


Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova se podnose, u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Naša riječ“ neposredno na protokol Općine Maglaj ili putem pošte na adresu: Općina Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, Viteška broj 4. 74 250 Maglaj, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Maglaj“ – ne otvarati.
Javni oglas će biti objavljen i na web stranici Općine Maglaj.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu ostaje u internoj evidenciji i ne vraća se podnosiocu.

V


Nadležna općinska služba imenovat će stručnu komisiju koja će izvršiti provjeru ispunjavanja uslova iz javnog oglasa i sastaviti listu kvalifikovanih stručnjaka koja će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Maglaj.

VI

Nakon sačinjenog spiska stručnih lica koja ispunjavaju uslove iz tačke II Javnog poziva, članovi komisije će se, u zavisnosti od vrste i složenosti objekta, odabirati i imenovati rješenjem od strane nadležne općinske Službe, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti članova komisije iz svih oblasti.

VII

Bliža obavještenja u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, zgrada općine Maglaj, kancelarija broj 42. na telefon broj 032-465 831, svakim radnim danom od 7,30 - 16,00 sati.

Javni oglas možete preuzeti ovdje