• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.06.2021

N A R E D B U o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Maglaj – proljetna faza 2021. godine

 

 

Na osnovu člana 10. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona – proljetna faza 2021. godine broj: 11-33-6901-1/21 od 12.05.2021. godine i člana 41. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08 i 6/08) d o n o s i m

 

 

N A R E D B U

o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije

na području općine Maglaj – proljetna faza 2021. godine

 

 

I

NAREĐUJE SE provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije – proljetna faza 2021. godine na području općine Maglaj u periodu od 28.06.–03.07.2021. godine u skladu sa Programom provođenja preventivne sistematske deratizacije, općina Maglaj – proljetna faza, Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, Zenica broj: 02-2006/21 od 24.06.2021. godine, a što je u vezi sa Programom provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona 2021. godine (PROLJETNA I JESENJA FAZA) – (Kontrola uzročnika zaraznih oboljenja i njihovih prenosilaca), broj: 11-33-6901/21 od 12.05.2021. godine.

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:

-javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentriranim stanovništvom (gradsko naselje),

-obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama,

-centralne deponije,

-nezvanična (neorganizovana) odlagališta otpada - smetljišta,

-vaspitno – obrazovni objekti (škole, obdaništa) i kulturni objekti sa pripadajućim vanjskim površinama,

-kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica,

-objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

-objekti gradskih/općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

-kantonalne institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

-gradske/općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama,

-individualni stambeni objekti u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja, (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

-vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima kojima upravljaju vjerske zajednice,

-objekti za javno vodosnabdjevanje i kanalizaciona mreža sa šahtovima i izlivnim kolektorima,

-objekti i površine svih fizičkih i pravnih lica koji obavljaju poslovnu djelatnost, (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

-objekti i sredstva javnog saobraćaja,

-objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

-objekti za pružanje usluga javne higijene,

-zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi, tavani, magacinski prostori, drvarnici, smetljarnici, dvorišta, garaže),

-šahtovi i energetski kanali toplovodnih, plinskih, električnih, telefonskih i drugih instalacija.

 

II

Troškovi obavezne preventivne sistematske deratizacije, koji se odnose na objekte i površine iz tačke I stav 2. tačka 1., 4., 8., 10. i 11., ove Naredbe finansiraju se iz budžeta općine Maglaj.

Troškovi obavezne preventivne sistematske deratizacije, koji se odnose na objekte i površine iz tačke tačke I stav 2. tačka 2., 5., 6., 7., 9. i 12., ove Naredbe finansiraju se iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

Troškove obavezne preventivne sistematske deratizacije, koji se odnose na objekte i površine iz tačke tačke I stav 2. tačka 3., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. snose subjekti koji su vlasnici ili posjednici istih, a obavezni su u utvrđenom periodu, organizovati i provesti sistematsku deratizaciju, angažujući ovlašćene izvođače iz člana 12. Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva, odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje DDD („Sl. novine F BiH“, broj: 30/16).

 

III

Isključivo u utvrđenom periodu, ima se organizovati i provesti obavezna preventivna sistematska deratizacija u skladu sa Programom provođenja deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

 

IV

 

Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju za objekte i površine iz svoje nadležnosti organizovat će Općina a sprovesti Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

 

V

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su obezbijediti nesmetan rad izvođačima.  

 

VI

Nadležna sanitarna inspekcija će izvršiti kontrolu rodenticida, utvrditi količinu i vrstu rodenticida, a u toku izvođenja vršiti stalan nadzor nad primjenom preparata, kao i kontrolu izvođenja deratizacije.

 

 

VII

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u “Službenim novinama Općine Maglaj” i putem sredstava informisanja.