• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.05.2021

OBAVJEŠTENJE O ORGANIZOVANJU JAVNOG UVIDA I JAVNE RASPRAVE O NACRTU IZMJENE REGULACIONOG PLANA “CENTAR MAGLAJ-JUŽNI DIO”

 

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-04-1-878/21 od 18.05.2021. godine o usvajanju Nacrta djelimične Izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj – južni dio", provodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana, i to u periodu od 28. 05 2021. godine do 11.06.2021 godine. Nakon toga organizuje se Javna rasprava dana 15. 06. 2021. godine u 17.00 sati u sali Općinskog vijeća Doma kulture „Edhem Mulabdić“.


Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište vlasništvo „Alu Wood Inžinjering“ d.o.o. Maglaj, koje se nalazi u ulici Aleja ljiljana, prostor postojećeg poslovnog objekta PBS (privredna banka Sarajevo) u Maglaju.


Izmjenom Regulacionog plana bi se u odnosu na opredjeljenu namjenu po Regulacionom planu na navedenom zemljištu u okviru kojeg se postojeći poslovni objekat PBS ( Privredne banke Sarajevo) zadržava sa statusom stalnog objekta, izvršile izmjene namjene i razmještaja objekata, parcelacije i građevinskih i regulacionih linija, te prema postojećem stanju izgrađenosti na predmetnoj lokaciji planirao stambeno poslovni objekat dimenzija u osnovi suterena i prizemlja 20,00 m x (širina) x 25,00 m (dužina).


Spratnost planiranog objekta se određuje do max spratnosti Sut (suteren) +P(prizemlje) +5 (spratova), ili (Sut (suteren) +P (prizemlje)+4 sprata +M (mansarda)
Kolski prilaz planiranom objektu predviđa se iz ulice Civilnih žrtava rata već postojećim prilazom između stambenih objekata P+2, odakle se predviđa i rampa za suteren objekta.


Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid na Oglasnoj ploči Općine Maglaj (ulaz u općinu Maglaj), prostorijama Općine Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove kancelarija broj 41 i na web stranici Općine Maglaj.

Detaljnije informacije, na Nacrt dokumenta zainteresovana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana, u periodu javnog uvida će se upisivati u Svesku koja će se nalaziti u prostoriji Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, i dostavljati u pisanom obliku, na adresu Općina Maglaj, Služba za urbanizam geodestke i imovinsko pravne poslove, Viteška 4. Maglaj.

Pozivaju se svi zainteresirani građani Općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt Izmjene Regulacionog plana “Centar Maglaj-južni dio“, prisustvuju Javnoj raspravi i daju svoje mišljenje. Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina i korisnici prostora u obuhvatu izmjene plana da izvrše uvid u Nacrt plana i dostave primjedbe, sugestije i prijedloge .


Za sve dodatne informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, kancelarija broj 41, tel.broj 032 465 825.

Tekst obavještenja možete preuzeti ovdje

Grafički prilozi:

Izvod iz Regulacionog plana - postojeće stanje

Namjena površina - izmjene

Građevinske linije - izmjene