• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.05.2021

Javni poziv - zamjena/uspostava zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera za katastarske općine Bradići i Ravna

Obavještavaju se svi građani i pravna lica da su na području Općine Maglaj za katastarske općine Bradići i Ravna pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistematsku zamjenu/uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.
Navedene aktivnosti se provode temeljem Sporazuma o zajmu – Projekt registracije nekretnina, dodatno fifnasiranje – između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – IBRD (u daljem tekstu „Banka“) koji je potpisan 02. Jula 2020. godine, te odluke Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. Decembra 2020. godine), a sve u cilju pružanja podrške uspostavi i zamjeni zemljišne knjige u Federaciji BiH. Projektnim aktivnostima upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
U toku pripreme za pokretanje postupka zamjene/uspostave zemljišne knjige, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sa nadležnim organima, Općinom Maglaj i Općinskim sudom u Zavidovićima, potpisala Sporazume kojim su regulisani međusobni odnosi i obaveze koje se odnode na aktivnosti ažuriranja podataka o nekretninama i zamjenu/uspostavu zemljišne knjige u 1. Fazi Projekta. Nakon potpisivanja ovih Sporazuma, proveden je tenderski postupak i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sa firmom JV „Gauss“ d.o.o. Tuzla & „Trafficon“ d.o.o. Odžak & „Geobiro“ d.o.o. Konjic (izvođač) zaključila ugovor o izvođenju radova na pripremi podataka i izradi potrebne dokumentacije (prijavnih listova za parcele i diobnih planova za zgrade) neophodne za zamjenu/uspostavu zemljišne knjige za navedene katastarske općine.
U sklopu ovih aktivnosti, a radi prenosa upisa o etažnim jedinicama iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu, obaveza izvođača radova je da izradi prijavne listove za parcele i diobne planove etažiranja zgrada na području katastarske općine. U tom smislu, izvođač je ovlašten da nakon identificiranja nekretnina koje se nalaze na području predmetnih katastarskih općina izradi potrebnu tehničku dokumentaciju koja će se nakon pregleda i ovjere iste od strane nadležnih općinskih službi predati u općinski sud, nakon čega će se kod nadležnog zemljišnoknjižnog ureda po službenoj dužnosti pokrenuti postupak zamjene/uspostave zemljišne knjige na podacima novog katastarskog premjera.
Stoga, pozivamo sva fizička i pravna lica sa prosotra predmetne katastarske općine da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prava na naekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.
Nekretnine i prava na na nkretninama koje se ne registriraju i upišu u okviru ove, sistematske uspostave/zamjene zemljišne knjige, će se u skladu sa zakonom regulisati po pojedinačnom zahtjevu i na teret zainteresovanih stranaka.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje