• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.05.2021

OGLAS za dodjelu podsticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu  

 

OGLAS

za dodjelu podsticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

 

Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Maglaj, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Maglaj i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Maglaj, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu podsticaja zapošljavanja.

Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora o zaposlenju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva Općine/Grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

 

Pravo učešća na oglasu imaju:

 • *Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
 • *Ratni vojni invalidi.
 • *Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH.
 • *Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
 • *Udovice poginulih branilaca.
 • *Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.
 • *Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
 • *Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
 • *U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program

 

Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva):

 

za fizičke osobe:

 • -zahtjev za podsticaj zapošljavanja (obrazac Ministarstva)
 • -uvjerenje (rješenje) o statusu pripadnika branilačke populacije;
 • -uvjerenje o stečenoj školskoj spremi
 • -prijava prebivališta/boravišta (CIPS);
 • -uvjerenje o kretanju – čime dokazuje prebivalište na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, (za lica koja su mijenjala prebivalište najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, ukoliko su imali prebivalište na području kantona u trajanju od 24 mjeseca prije promjene mjesta prebivališta), osim povratnika u RS
 • -uvjerenje sa evidencije nezaposlenih;
 • -obrazac JS 3650 (Informacija o uplaćenim doprinosima) izdat od nadležne Poreske ispostave kao dokaz da zahtjev za sufinanciranje zaposlenja ne podnose radi zasnivanja radnog odnosa u prethodnoj firmi zaposlenja; izuzev ako je radni odnos u predmetnoj firmi prestao protekom više od 3 mjeseca
 • -uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju poreskih obaveza

 

za pravne osobe: (dostaviti naknadno od potencijalnog poslodavca uz ovjeren obrazac Ugovora o zaposlenju)

 • -dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog, invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja;
 • -dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim

 

Visina sredstva

 • -za osobe sa NK, KV, SSS, VŠS, 7.200,00 KM po jednom novozaposlenom radniku;
 • -za osobe sa VSS 8.400,00 KM po jednom novozaposlenom radniku.

 

Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za  podsticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva, sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi branilačko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

 

Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 01.06.2021. godine

 

Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine/grada Maglaja.

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine Maglaj.

  Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.