• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.04.2021

Općina Maglaj – reforma javne uprave i uvođenje novih usluga

U skladu sa strateškim planom tokom 2019. godine Općina Maglaj je počela implementaciju projekta Document Management System kojim su obuhvaćeni svi poslovni procesi koje radi Općinska administracija. Menadžment procesa podrazumijeva kontrolu životnog ciklusa dokumenata nastalih u službama i praćenje aktivnosti kreiranja, obrade, odobrenja, zaključivanja i uvođenja novih javnih usluga.
U cilju nastavka započete reforme javne uprave Općina Maglaj je, u okviru Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u Federacije Bosne i Hercegovine“, u sklopu Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2020/2021. kandidovala projekat „Općina Maglaj, digitalna transformacija za integrisani razvoj i dostupnost novih javnih usluga“ kao prvi prioriteta unutar usluga elektronske javne uprave koji će neminovno doprinijeti efektivnijem i bržem načinu poslovanja, transparentnosti, približavanju standardima EU, te konkretnim uštedama, poboljšanju i uvođenju novih javnih usluga.
U okviru prioritetne oblasti 1 „Administrativne i informaciono-servisne usluge: Poboljšanje pristupa, kapaciteta, kvaliteta i transparentnosti javnih administrativnih i informaciono-servisnih usluga koje pružaju općine i gradovi u FBiH, tamo gdje nedostatak istih predstavlja ograničenje građanima, poslovnom sektoru i drugim zainteresiranim stranama, Komisija za evaluaciju je odobrila ovaj projekat za finansiranje u iznosu od 90.000,00 KM.
Reforma e-uprave povezana je praktično sa reformom svih ostalih oblasti javne uprave i odluka Općine Maglaj je bazirana na temelju razumijevanja da e-uprava nije samo pitanje informacionih tehnologija nego se radi o mnogo širem pristupu koji obuhvata analizu poslovnih procesa, njihovo pojednostavljivanje i optimizaciju te njihovu standardizaciju, efikasnost, transparentnost, vladavinu prava ali i prožimanje sa svim sferama integrisanog lokalnog razvoja.
Osnovna ideja projekta predviđa koncept realizacije kroz dvije komponente i to:
- izgrađen adekvatan i pouzdan sistem IKT, sistemske infrastrukture koji uključuje opremanje modernom IKT opremom;
- uvedena usluga e-Matičar kao prva u nizu novih javnih usluga.
Cilj Grant sheme jeste podrška realizaciji razvojnih prioriteta općina i gradova u FBiH, koji istovremeno doprinose ostvarivanju razvojnih prioriteta FBiH.
Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH kroz Federalno ministarstvo finansija/financija, kao i Vlada Švicarske putem Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH).