• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.03.2021

Javni poziv za iskazivanje interesa za zbrinjavanje pasa lutalica u urbanim sredinama općine Maglaj

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, br. 25/09 i 9/18), Poglavlje IX – Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja, a na osnovu člana 42. Statuta općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, br. 8/07, 3/08 i 6/08) i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. godinu („Službene novine Općine Maglaj“, broj 3/21), Načelnik općine objavljuje

 

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za zbrinjavanje pasa lutalica u urbanim sredinama općine Maglaj

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je iskazivanje interesa za zbrinjavanje pasa lutalica u urbanim sredinama općine Maglaj.

Pod pojmom zbrinjavanje pasa lutalica podrazumijeva se hvatanje pasa lutalica, napuštenih i izgubljenih pasa, njihov adekvatan smještaj, posjedovanje potrebne opreme za čuvanje, hranjenje i osiguranje veterinarske zdravstvene zaštite i njege pasa, kao i briga o zbrinjavanju uginulih pasa, a sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i drugih relevantnih propisa.

Primarni cilj je zaštita i uklanjanje pasa lutalica sa ulica, puteva i javnih površina i obezbjeđenje adekvatnih uslova u prihvatilištu, te pronalazak udomljenja za pse. Općina Maglaj provodi ovaj javnih poziv u cilju prevencije širenja bjesnila i drugi zaraznih bolesti, koje mogu uzrokovati psi lutalice usljed nekontrolisanog razmnožavanja, te sigurnosti i zaštite svojih građana.

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju udruženja građana koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva.

Sredstva za ove namjene su planirana u budžetu Općine Maglaj za 2021. godinu, a bit će dodijeljena udruženju koje ispunjava sve uslove javnog poziva i čiji projekat bude najbolje ocijenjen.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na javni poziv, koja mora sadržavati osnovne informacije o udruženju (naziv, sjedište, ID broj), potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijedlog projekta zbrinjavanja pasa lutalica,
2. Rješenje o registraciji za djelatnost koja je predmet ovog javnog poziva (original ili ovjerena kopija),
3. Potvrda o transakcijskom računu.

4. OCJENA PRIJAVA

Načelnik općine će posebnim rješenjem imenovati tročlanu komisiju čiji je zadatak otvaranje, pregled i ocjena prijava pristiglih po ovom javnom pozivu.

Komisija će sačiniti rang listu zaprimljenih prijava, nakon ocjene dostavljenih projekata zbrinjavanja pasa lutalica. Sa udruženjem građana čiji projekat bude najbolje ocijenjen zaključit će se ugovor o zbrinjavanju pasa lutalica u urbanim sredinama općine Maglaj na period od godine dana.

5. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

Rok za dostavu prijava je 7 (sedam) dana od dana objave ovog javnog poziva na web stranici Općine Maglaj.

Prijave se predaju direktno na pisarnicu Općine Maglaj u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni poziv – Zbrinjavanje pasa lutalica, NE OTVARATI“, ili se šalju poštom na adresu:

OPĆINA MAGLAJ,
VITEŠKA BR. 4
74250 MAGLAJ

sa naznakom „Prijava na javni poziv – Zbrinjavanje pasa lutalica, NE OTVARATI“

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje