• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.01.2021

KJD MAGLAJ: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

 

Na osnovu člana 20a) stav (1) Zakona o radu (Službene novine FBiH br. 26/16, 89/18), člana 4. stav (1) i člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZE-Do kantona (Službene novine ZDK br. 8/19, 6/20, 19/20) , člana 1. Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj 01-1850/20 od dana 11.12.2020. godine i člana 1. i 2. Odluke o ponovnom raspisivanju javnog oglasa za prijem radnika na radno mjesto Pomoćnik mašiniste broj 01-1850-14/20 od dana 04.01.2021. godine, raspisuje se sljedeći:

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

 

I KJD d.o.o. Maglaj raspisuje javni oglas za prijem radnika na sljedeće radno mjesto:

  • *Pomoćnik mašiniste - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jedne) godine, s predviđenim probnim radom u trajanju od 3 mjeseca.

II Pomoćnik mašiniste po pravilu radi u smjenama i obavlja sljedeće poslove:

  • *pomaže pri izvođenju radova na montaži cjevovoda,
  • *izvodi pomoćne radove kod rekonstrukcije starih cjevovoda i otklanjanja kvarova,
  • *obavlja poslove čišćenja i pomaže pri iskopima kanala,
  • *kontroliše prisutnost dezinfekcionog sredstva u vodi za piće,
  • *prati rad pumpnih postrojenja i u slučaju bilo kakvog poremećaja odmah obavještava neposrednog rukovodioca,
  • *vrši druge poslove po nalogu nadređenih.

 

III Uslovi za obavljanje poslova pomoćnika mašiniste su, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu: KV elektro ili mašinskog smjera, položen vozački ispit B kategorije, najmanje 3 mjeseca radnog iskustva na poslovima praćenja rada elektromašinskih postrojenja, odgovornost, sposobnost timskog rada, komunikativnost. Iznos osnovne plate je 571,20 KM.

 

IV Kandidati su dužni dostaviti:

 

1.Potpisanu prijavu na javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, sa podacima o adresi, broju telefona i e-mail adresi, ukoliko istu posjeduju

2.Rodni list ili ličnu kartu

3.Diplomu/svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi (isključivo kako se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje)

4.Vozačku dozvolu za B kategoriju

5.Dokaz o radnom iskustvu. Kao dokaz o radnom iskustvu prihvatiti će se isključivo dokumenti na osnovu kojih se jasno može utvrditi da je kandidat stekao najmanje 3 mjeseca radnog iskustva na poslovima praćenja rada elektromašinskih postrojenja. Nepotpune i/ili nejasne potvrde/uvjerenja neće se uzimati u razmatranje.

6.Dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije).

 

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu priložiti naprijed navedenu traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

Kandidati čije prijave budu potpune, blagovremene i uredne će biti pozvani na intervju.

Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana posljednje objave javnog oglasa.

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana primanja obavještenja o njegovom izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijava na javni oglas se podnosi na adresu: KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

Za sva dodatna obavještenja pozvati na broj telefona 032-603-523.