• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.04.2013

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za imenovanje Zdravstvenog savjeta Općine Maglaj

Na temelju člana 65. i 66. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata («Službene novine F BiH», broj: 40/10) člana 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine F BiH»,broj: 46/10) člana 5. Odluke Općinskog vijeća o osnivanju Zdravstvenog savjeta na nivou općine Maglaj broj: 02-05-1-2405/12 od 27.12.2012.godine i člana 42. Statuta Općine Maglaj («Službene novine Općine Maglaj», broj: 8/07, 3/08 i 6/08) Općinski načelnik Općine Maglaj, raspisuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje prijava za imenovanje
Zdravstvenog savjeta Općine Maglaj


I


Općinski načelnik Općine Maglaj, raspisuje Javni poziv za prikupljanje
prijava za imenovanje Zdravstvenog savjeta Općine Maglaj, a u cilju ostvarivanja mjera društvene brige za zdravlje građana i ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata.

II


Zdravstveni savjet će brojati 10 ( deset) članova i imenovat će ga Općinski načelnik iz reda zdravstvenih i nezdravstvenih struka uz poštivanje Zakona i Odluke i to :

1 predstavnik Općine Maglaj
1 predstavnik Udruženje građana Crveni križ Maglaj
1 predstavnik JU Dom zdravlja Maglaj
1 predstavnik JU Narodna apoteka
1 predstavnik Udruženje mladih
1 predstavnik Udruženje penzionera
1 predstavnik Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu
1 predstavnik privatnih praksi iz zdravstvene zaštite
1 predstavnik Sindikata ljekara
1 predstavnik nezaposlenih sa Biroa rada

III


Mandat članova Zdravstvenog savjeta traje 4 (četiri) godine.

IV


Sredstava potrebna za rad Zdravstvenog savjeta obezbjeđuju se u Budžetu Općine Maglj na temelju godišnjeg programa rada kojeg donosi Zdravstveni savjet uz suglasnost Općinskog vijeća Maglaj.

V


Zdravstveni savjet obavlja slijedeće poslove :

predlaže i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite na području općine Maglaj,
daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite na području općine Maglaj, te predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite na području općine,
prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području općine Maglaj,
predlaže preduzimanje mjera za zaštitu i unapređenje prava pacijenata na području općine Maglaj,
prati primjenu propisa na području općine Maglaj koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
obavještava zdravstveni savjet u Kantonalnom Ministarstvu zdravstva o slučajevima težih povreda prava koja mogu ugroziti živote ili zdravlje pacijenata,
obavještava javnost o povredama prava pacijenata, podnosi Općinskom vijeću godišnji izvještaj o svom radu, i obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata i Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Zdravstveni savjet donosi Poslovnik o svome radu kojim se bliže uređuje organizacija i način rada.

VI


Pravo učešća na Javnom pozivu za imenovanje u Zdravstveni savjet Općine Maglaj imaju osobe zdravstvene i nezdravstvene struke IV, V, VI ili VII stepena obrazovanja.
Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u šalter sali Općine ili na službenoj web stranici Općine Maglaj : www.maglaj.ba.

VII


Nakon isteka roka za prikupljanje prijava, Općinski načelnik će izvršiti izbor I rješenjem imenovati Zdrvstveni savjet Općine Maglaj, koje će biti objavljeno u “Službenim novinama Općine Maglaj”.

VIII


Javni poziv će biti objavljen u Maglajskim novinama, Oglasnoj tabli Općine Malaj, web stranici Općine Maglaj: www: maglaj.ba I putem RTV Maglaj i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Općine.Maglaj, 8.04.2013.godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Mehmed Mustabašić, prof.

Tekst Javnog poziva u PDF formatu možete preuzeti ovdje >> Download

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje >> Download