• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.09.2020

KONKURS za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2019/2020. godinu

 

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Maglaj broj 02-04-1-244-12 /20 od 14.09.2020.godine, i člana 3. Odluke o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2019/2020. godinu, broj:02-04-1-2556/20 od 14.09.2020.godine i tačke 6. stav 1 općihtih kriterija za dodjelu stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2019/2020. godinu, broj:02-04-1-2555/20 od 14.09.2020.godine,Načelnik  Općine Maglaj raspisuje

 

KONKURS

za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2019/2020. godinu

 

I

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • *da imaju prebivalište na području općine Maglaj,
 • *da su redovni studenti I i II ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini,
 • *da u akademskoj 2019/2020. godini ne koriste stipendiju ili studentski kredit od nekog drugog subjekta.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju studenti:

 • *koji obnavljaju godinu studija na istom ili drugom fakultetu,
 • *koji su u status apsolventa,
 • *koji studiraju na privatnim visokoškolskim ustanovama
 • *koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine.

 

II

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 • *potvrdu o prebivalištu na području općine Maglaj (ne stariju od 6 mjeseci);
 • *uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta I ili II ciklusa;
 • *za studente prve godine I ciklusa studija ovjerene kopije svjedodžbi od I-IV razreda srednje škole;
 • *za studente prve godine I ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi- ovjerena fotokopija diplome učenika generacije iz prethodne školske godine;
 • *za studente druge i viših godina I i II ciklusa uvjerenje visokoškolske ustanove sa izvedenom prosječnom ocjenom uprethodnim godinama studija (ne stariju od 3 mjeseca);
 • *izjavu da nisu korisnici stipendije od drugog davaoca za akademsku 2018/2019. godinu.

 

III

U slučaju prijave na konkurs studenata čije su ocjene na fakultetu iskazane od 1-5 primjenjivat će se tumačenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

 

IV

Sva dokumenta uz prijavu dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

V

Konkurs ostaje otvoren 15 dana računajući od dana objave na Oglasnoj ploči općine Maglaj..

 

VI

Prijave dostavljati u koverti na pisarnicu Općine Maglaj ili putem pošte na adresu:

OPĆINA MAGLAJ

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti

sa naznakom:

KOMISIJI ZA DODJELU OPĆINSKIH STUDENTSKIH STIPENDIJA

„Prijava na konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2019/2020. godinu

 

VII

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 032 465 830 i 061 966 970 ili u Službi za boračko-invlidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosi Kancelarij broj 220.