• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.03.2013

Javni oglas o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama

Na osnovu člana 24. stav 2. alineja 3. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:28/06 i 2/10) i člana 4. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra ("Službene novine Federacije BiH", broj:79/06), Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj, raspisuje


J A V N I O G L A S
o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje
za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama


I

Pokreće se postupak usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama na području općine Maglaj za period od 2013. do 2016. godine.

II

U postupku usklađivanja redova vožnje na području općine Maglaj mogu učestvovati svi zainteresirani prijevoznici koji imaju licencu ,,A" za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika za prijevoznika ili licencu prijevoznika za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika i ispunjavaju uslove propisane Zakonom.

III

Uz zahtjev prijevoznik je dužan dostaviti sljedeću validnu dokumentaciju propisanu odredbom člana 5. i 6. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 79/06) (u daljem tekstu: Pravilnik) kako slijedi:

A)
- Spisak starih redova vožnje (obrazac broj 1. Pravilnika)
- Spisak starih redova vožnje sa promjenom usljed više sile (obrazac broj 2. Pravilnika)
- Spisak starih redova vožnje sa promjenom (obrazac broj 3. Pravilnika)
- Spisak novih redova vožnje (obrazac broj 4. Pravilnika)
- Prijedloge redova vožnje (obrazac broj 5. Pravilnika)
- Obrazac za promjenu dostavljenog reda vožnje (obrazac broj 6. Pravilnika)
B)
licencu „A" za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika za prijevoznika ili licencu prijevoznika za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika – ovjerena kopija,
važeća rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za autobuse ili potvrde o ispunjavanju tehničko-eksploatacıonıh uslova za autobuse za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika, koje izdaje stanica za tehnički pregled vozila - ovjerena kopija,
uvjerenje ili potvrdu izdatu od strane nadležnog organa, kojom se potvrđuje da prijevoznik nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda zaključno sa 28.02.2013. godine (indirektni i direktni porezi, PIO/MIO, zdravstveno) - u originalnoj formi ili formi ovjerene kopije,
ovjerenu kopiju zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja,
za linije koje će se održavati u kooperaciji dostaviti Ugovor o kooperaciji koji sadrži slijedeće elemente - režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanata, način sticanja i raspodjele dobiti između kooperanata, način formiranja cijene i druge elemente, s tim da je i kooperant dužan dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za provođenje ovog postupka,
originalne uplatnice za troškove postupka usklađivanja i registracije redova vožnje iz kojih je vidljiva uplata za svaki polazak, odnosno povratak. Ukoliko ima više redova vožnje, prijevoznik može jednom uplatnicom uplatiti za sve polaske/povratke, s tim da napravi i ovjeri spisak svih polazaka/povrataka na koje se uplata odnosi.

IV

Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na usklađivanje moraju sadržavati oznake, deklaracije i druge podatke unesene u propisane obrasce i moraju se dostaviti u 2 (dva) primjerka i u elektronskoj formi.

V

Redovi vožnje moraju biti urađeni u skladu sa važećim zakonskim propisima i usklađeni sa daljinarom i minimalnim vremenima vožnje za autobusne linije na području Federacije Bosne i Hercegovine (područje općine Maglaj - općinske linije), koji je sastavni dio Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje („Službene novine Federacije BiH", broj: 65/07, 33/11. 57/12 i 65/12).

VI

Zahtjev sa kompletnom validnom dokumentacijom za usklađivanje i registraciju redova vožnje dostaviti na adresu

OPĆINA MAGLAJ
Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva
Komisija za usklađivanje i registraciju redova vožnje
ul Viteška br. 4
74250 MAGLAJ


u zapečaćenoj koverti sa obaveznom naznakom „USKLAĐIVANJE REDOVA VOŽNJE – NE OTVARATI!".

VII

Zahtjeve sa propisanom i validnom dokumentacijom zainteresovani prijevoznici dužni su dostaviti do 19.04.2013.godine (petak), do 15:00 sati.

VIII

U postupku usklađivanja i registracije neće se razmatrati sljedeći predloženi redovi vožnje:
redovi vožnje koji nisu urađeni u skladu sa Pravilnikom;
redovi vožnje koji su neblagovremeno dostavljeni;
redovi vožnje prijevoznika koji ne priloži dokumentaciju sa vjerodostojnim dokazima iz člana 6. Pravilnika;
redovi vožnje prijevoznika koji nije dostavio dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za provođenje postupka usklađivanja redova vožnje;
redovi vožnje bez prometnog smisla
neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi.

O mjestu, datumu i vremenu održavanja usklađivanja redova vožnje (prvo i drugo čitanje redova vožnje) zainteresirani prijevoznici će biti blagovremeno obavješteni putem sredstava javnog informisanja i web stranice Općine Maglaj www.maglaj.ba

Prijevoznici potrebne informacije mogu dobiti u Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva na telefon (032) 609-583 i 609-584.


Tekst Javnog oglasa možete preuzeti ovdje
Download

Rjesenje: pokretanje postupka uskladivanja redova voznje možete preuzeti ovdje Download