• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.07.2020

Održana 39. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Održana je 39. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj u kino sali JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ sa četrnaest tačaka dnevnog reda. Usvojen je Izvještaj o radu Općinskog štaba civilne zaštite Općine Maglaj za vrijeme stanja nesreće izazvane pojavom COVID -19 uz dopunu da se doneseni Plan rada i organizacije za vrijeme trajanja nesreće uzrokovane pandemijom korona virusa COVID-19 u Općini Maglaj ažurira redovno i objavi u Službenim novinama. Usvojen je Program poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji na općini Maglaj u 2020.godini uz obavezu nadležne Službe da se objave imena i prezimena, dobijeni iznos, te sa kojeg nivoa koriste aplikanti poticaj. Usvojena je Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio i Odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine-garaže u vlasništvu Općine Maglaj, te je doneseno Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije, za prodaju nekretnine – garaže u vlasništvu Općine Maglaj.

U nastavku rada, usvojena je Odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine – neizgrađenog gradskog zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj, te je doneseno Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije za prodaju nekretnine – neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj.

Na 39. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj usvojene su sljedeće odluke: Odluka o davanju saglasnosti PD „Alu Wood Inžinjering“ d.o.o. Maglaj, za korištenje zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj za izgradnju AB rampe za motorna vozila, Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Maglaj, Odluka o imenovanju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Maglaj, Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (Lazić Rosa – Poljice; Mujkić Said – Moševac) uz mišljenje Komisije za bezbjednost saobraćaja, kao i Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom za Nalić (Ibrahim) Envera i Nalić (Mehe) Ibrahima iz Maglaja, radi formiranja građevinskih parcela sa prilaznim putem i Bajrić (Salih) Ševalu iz Liješnice, općina Maglaj, radi formiranja građevinske parcele uz mišljenje Komisije za bezbjednost saobraćaja.

Informacija o Procjeni ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje općine Maglaj je primljena k znanju.

Izvještaj o radu Općinskog Urbanističko-građevinskog i putnog inspektora za period od 01.01. – 31.12.2019.godine i Plan rada Urbanističko-građevinskog i putnog inspektora za 2020.godinu, te Izvještaj o radu Komunalno-sanitarno-vodoprivrednog inspektora za 2019. godinu i Program rada Komunalno-sanitarno-vodoprivrednog inspektora za 2020.godinu su također usvojeni.

Zatim su usvojeni Izvještaj o radu JP „Veterinarska stanica“ Maglaj za 2019.godinu i Plan i program rada JP „Veterinarska stanica“ Maglaj za 2020.godinu, kao i Izvještaj o radu KJD d.o.o. Maglaj za period od 01.01. – 31.12. 2019. godine i Plan i program rada KJD d.o.o. Maglaj za period od 01.01. – 31.12.2020. godine.

Sjednica Općinskog vijeća je prekinuta prije početka čertnaeste tačke dnevnog reda, tako da se ista prebacuje za narednu sjednicu, kao i Brifing Načelnika općine između dvije sjednice i Vijećnička pitanja i inicijative.