• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.07.2020

Krizni stožer/ štab Federalnog ministarstva zdravstva donio novu Naredbu

Naredbu koja će se primjenjivati od 11.07. te Preporuke koje se primjenjuju od dana donošenja možete naći u sekciji 'Preuzimanja', a kompletan tekst Preporuke i Naredbe donosimo u nastavku:

 

NAREDBA:

    1. Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru uz poštivanje distance od minimalno 1 metar, kao i u otvorenom javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od 2 metra između osoba.

    2. Dozvoljeno je javno okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

    • ne više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru,

    • ne više od 300 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

Sa ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa sukladno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim štabovima/stožerima kantonalnih/županijskih ministarstvima zdravstva.

3. Nalaže se kriznim štabovima/stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona/županije, reduciraju broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno točki 2. ove naredbe, na skupovima koji se održavaju, poput: vjenčanja, krizmi, sprovoda, dženaza i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među pučanstvom, kao i zaštite osobnog zdravlja i javnog zdravlja pučanstva.

4. Naređuje se kriznim štabovima/stožerima kantonalnih/županijskih ministarstvima zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona/županije, podnesu zahtjev mjerodavnim policijskim organima za zabranu održavanja svakog skupa za kojeg procijene da bi mogao ugroziti život i zdravlje ljudi. 

5. U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH koja se pogoršava, naređuje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjz.fbih.ba i to:

    • *preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;

    • *preporuke - javni prevoz;

    • *preporuke za muzeje, galerije, kina i sl.;

    • *preporuke za ugostiteljske objekte;

    • *preporuke - vrtići;

    • *preporuke za stomatološke ordinacije;

    • *preporuke - trajni smještaj i zbrinjavanje;

    • *preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;

    • *preporuke za rad hotela;

    • *preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;

    • *preporuke- proslave;

    • *preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19.

6. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod točkom 5., te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje kaznenih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH. 

7. Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava žurno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz točke 5. ove Naredbe, sukladno njihovim ovlastima.

8. Obvezuju se krizni štabovi/stožeri kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva kao i zdravstvenih ustanova s područja kantona da redovito revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene epidemiološke situacije na području kantona/županije ili lokalne zajednice.

9. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH, da nastave sa kontinuiranim provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti odgovora na pojavu COVID-19, a naročito mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba za koje je testiranjem utvrđeno da su pozitivne na korona virus (SARS-CoV-2) i drugih mjera prema izvorima zaraze.

10. Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo kantona/županije da pojačaju nadzor nad provođenjem i primjenom kantonalnog/županijskog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa COVID-19.

11. U zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, obvezno je provođenje trijaže i pridržavanje striktnih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i pacijenata u kontekstu COVID-19.

12. Nalaže se kriznim štabostožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na području kantona/županije, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, te u kliničkim centrima u Federaciji BiH, da sukladno kriznom planu pripravnosti odgovora na pojavu COVID-19, osiguraju kontinuiranu dostupnost zdravstvenih usluga pučanstvu, kako za hladne, tako i za hitne slučajeve.

13. Nalaže se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, da se u slučaju daljnjeg pogoršanja COVID-19 epidemiološke situacije, pripreme za slučaj zbrinjavanja većeg broja oboljelih u zdravstvenim ustanovama sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH” broj 29/05).

14. Nalaže se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da na području kantona/županije, na kojima je zabilježena incidenca oboljevanja od COVID-19 viša od 30 na 100.000 stanovnika, osiguraju dodatne prostore za izolaciju pacijenata, kao i hladne timove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koji će na dnevnoj bazi pratiti zdravstveno stanje pacijenata, te poduzimati mjere, u suradnji sa nadležnim epidemiolozima i infektolozima.

16. Mikrobiološko-laboratorijska dijagnostika, real time PCR se obavlja za detekciju SARS-CoV-2 i to od laboratorija zdravstvenih ustanova verificiranih od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Laboratorij za molektularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva, i to za vrijeme trajanja potrebe za obavljanjem ove djelatnosti u FBIH spram epidemiološke situacije u BiH i u svijetu.

17. Nalaže se ustanovama iz točke 16. da redovito dostavljaju podatke Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH o testiranim osobama na SARS-CoV-2, rezultatima testiranja. 

Nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovito dostavljaju podatke o hospitaliziranim pacijenatima, uključujući i hospitalizirane pacijente u jedinicama intenzivne njege, pacijenatima na respiratoru, kao i ishodu liječenja (oporavljeni i umrli).

Traženi podatci se dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, putem on-line platforme COVID-19.ba koja u realnom vremnu prikazuje podatke o COVID-19 u Federaciji BiH, a svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH pravi izvješće za prethodna 24 sata. 

18. Kriznim štabovima/stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva stavlja se na znanje pravilo da se detekcija SARS-CoV-2 obavlja isključivo PCR metodom, a što je sadržano u Kriznom planu pripravnosti odgovora na pojavu COVID-19 u Federaciji BiH – Protokol uzimanja, transporta, pohranjivanja uzoraka i mjere zaštite kod sumnje na SARS-CoV-2- prema smjernicama SZO.

19. Kriznim štabovima/stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva dostavljaju se Ažurirane preporuke za otpuštanje osoba iz izolacije-COVID-19 sačinjene od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, prema smjernicama SZO, te su dostupne na stranici zavoda www.zzjzfbih.ba.

20. Obvezuju se kantonalna/županijska ministarstva zdravstva, krizni štabovi/stožeri kantonalnih ministarstava zdravstva i zdravstvene ustanove da ažuriraju podatke s brojevima telefona, radi kontinuirane dostupnosti svim zaineteresiranim, te iste dostave Federalnom ministarstvu zdravstva, odnosno Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.

21. Naređuje se kriznim štabovima/stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da najmanje jednom tjedno dostavljaju izvješće o svom radu Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.

22. Dozvoljava se rad poslovnih subjekata uz primjenu općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti, uz obvezno pridržavanje preporuka donesnih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

23. Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama, koja zapošljavaju više od 20 djelatnika, a koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, da što žurnije donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

24. Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

25. U ugostiteljskim objektima i to samo na otvorenom (baštama i terasama) dozvoljava se upotreba i konzumiranje nargila (šiša), uz obveznu primjenu jednokratnog nastavka i jednokratnog crijeva, nakon konzumiranje od strane svakog pojedinačnog klijenta. 

26. Naređuje se kriznim štabovima/stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da u suradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju rad ugostiteljskih objekata na području kantona ne dulje od 24:00 sata.

27. Naređuje se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da u suradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju obustavu posjeta u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, kao i drugim ustanovama socijalne zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine, što uključuje i obustavu izlazaka štićenika iz ovih ustanova. Navedeno se odnosi i na kazneno-popravne ustanove.

28. Dozvoljava se prijem novih štićenika u ustanovama socijalne zaštite uz uvjet da je prethodno provedena mjera izolacije od 14 dana i testiranje na COVID-19 nakon isteka roka od 14 dana izolacije koje mora rezultirati negativnim testom. Navedeno se primjenjuje i kod premještanja štićenika iz jedne ustanove u drugu, odnosno u slučaju premještanja štićenika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite. Obveza je ustanove socijalne zaštite osigurati prostor za samoizolaciju.

29. Dozvoljena je organizacija grupnih putovanja za štićenike ustanova socijalne zaštite koje organiziraju ustanove socijalne zaštite i sl., a čiji je cilj fizička i psihofizička rehabilitacija, i to uz prethodno pribavljenu suglasnost kriznog stožera kantonalnog/županijskog ministarstva zdravstva.

30. Dozvoljava se rad gradskog, prigradskog i međugradskog prijevoza uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

31. Dozvoljeno je održavanje vježbi i praktičnog rada na fakultetima, polaganje ispita, odbrane diplomskih i magistarskih radova, te doktorskih disertacija, održavanje prijemnih ispita i upisa novih učenika/studenata u osnovnim i srednjim školama i fakultetima, kao i praktičnog rada u srednjim strukovnim školama uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

Dozvoljeno je održavanje pripravničkog i specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih djelatnika, kao i obavljanje pripravničkog staža i polaganje stručnih ispita u drugim strukama, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

32. Dozvoljava se održavanje sportskih natjecanja, ali bez prisustva publike, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

33. Dozvoljava se održavanje trenažnih procesa sportista svih sportskih klubova, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

34. Zadužuju se Federalna uprava za inpekcijske poslove kantonalne/županijske uprave za inspekcijske poslova, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije, kao i kontrolu ove naredbe.

35. Zadužuje se FMUP – Federalna uprava policije i MUP kantona – Uprava policije sukladno točki IV Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH", broj 34/20), poduzimaju mjere iz svoje mjerodavnosti kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

36. Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove, kantonane/županijske uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da dostave Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva izvješća o pojačanom inspekcijski nadzoru svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije, te da navedena izvješća nastave dostavljati u kontinuitetu svakih 14 dana. Krizni stožeri kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva navedena objedinjena izvješća za područje kantona/županije dostavljaju Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.

37. Dozvoljava se kantonalnim/županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu/županiji, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

38. Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe. 

39. Nakon isteka roka iz točke 38. ove naredbe, zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odluči novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.

40. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 11.07.2020. godine. 

 

PREPORUKE: 

 1. Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod obiteljskog liječnika i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb. Preporučuje se najprije kontaktirati telefonom obiteljskog liječnika, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet. 

 2. Preporučuje se stanovništvu/pučanstvu na području Federacije BiH, da zbog COVID-19 epidemiološke situacije koja se pogoršava, izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja.

3. Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH da ne putuju u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19.

4. Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH da godišnji odmor koriste u Bosni i Hercegovini.

5. Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u zemljama u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19, da ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja COVID-19, a što bi dodatno moglo rezultirati daljnjem pogoršanju COVID-19 epidemiološke situacije u Federacije BiH.  

 6. Krizni stožeri kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, spram procjene epidemiološke situacije na kantonu, preporuke od pod toč. 1. i 2. mogu donijeti i u formi naredbe.

7. Ove preporuke stupaju na snagu danom donošenja.