• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.07.2020

O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU NACRTA IZMJENE REGULACIONOG PLANA „CENTAR MAGLAJ –SJEVERNI DIO“

 

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se Nacrt Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj –sjeverni dio“ donesen Odlukom Općinskog vijeća Maglaj  broj: 02-04-1-146/20 od 17.07.2020. godine, Službene novine Općine Maglaj broj: 5/ 020  stavlja na Javni uvid i Javnu raspravu.

Javni uvid  provodi se u periodu od  10.07.2020. godine do 30.07.2020 godine

Nacrt planskog dokumenta se izlaže na javni uvid :

  • *na Oglasnoj ploči Općine Maglaj ( ulaz u općinu Maglaj)
  • *prostorijama Općine Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove kancelarija broj 41
  • *na web stranici Općine Maglaj 

Nakon  Javnog uvida o Nacrtu izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj –sjeverni dio“  organizuje se Javna rasprava dana  04.08. 2020. u 17,00 sati u kino Sali   „Sarah Bernhardt“ u Maglaju.

Izmjena Regulacionog plana „Centar Maglaj –sjeverni dio“ obuhvata zemljište označeno sa  k.č. broj: 535/1 „BARA“, prilazni put u površini od 257 m2, i zemljište označeno sa k.č. broj: 536/2 „KOD KARTONAŽE“, pašnjak I klase u površini od 649 m2, vlasništvo „DŽINO“d.o.o. Maglaj, koje se nalazi u sjevernom dijelu grada na uglu ulica 1. marta i ulice Bosanska i graniči sa izgrađenom saobraćajnicom kružnog toka. 

Izmjenom Regulacionog plana bi se u odnosu na opredijeljenu namjenu po Regulacionom planu, planiranu izgradnju poslovnog objekta izložbeni prodajni salon – salon namještaja dimenzija 14,0 m x 9,0 m spratnosti Po+VP+3+Pt, izvršile izmjene namjene i razmještaja objekata, parcelacije, i građevinskih i regulacionih linija te prema uslovima i propisima za izgradnju ove vrste objekata  i standardima zaštite okoliša opredijelila izgradnju objekta BENZINSKE PUMPE.

Prijedlogom rješenja u okviru kompleksa Poslovnog objekta BENZINSKE PUMPE se predviđaju  objekti uslužno-prodajne namjene (caffe bar i prodavnica), dimenzija 12,0 x 6.0 m, samouslužna praonica dimenzija 6,0 x 4,0 m, spratnosti P (prizemlje) i polukružna nadstrešnica u okviru koje bi se nalazio rezervoar sa tri komore ukupnog kapaciteta od 29990 l koji bi od kružnog toka bili odvojeni AB zidom visine 1,20 m. U okviru kompleksa predviđa se i izgradnja 6 parking mjesta.

Ulaz i izlaz se predviđaju iz ulice Bosanska prema ulici 1. marta.

Pozivaju se zainteresovani građani općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt Izmjene Regulacionog plana “Centar Maglaj –sjeverni dio“ , prisustvuju Javnoj raspravi  i daju   svoje mišljenje. 

Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina i korisnici prostora u širem obuhvatu  izmjene Regulacionog plana, prostor  kružnog toka i ulica 1. marta i ulice Bosanska  da izvrše uvid u Nacrt plana i dostave primjedbe sugestije i prijedloge .                                                         

Detaljnije informacije, objašnjenja, kao i pomoć u formulisanju primjedbi na Nacrt dokumenta zainteresovana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana, u periodu javnog uvida će se upisivati u svesku koja će se nalaziti u prostoriji Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, ili dostavljati u pisanom obliku putem pošte i predajom na pisarnicu Općine, na adresu Općina Maglaj, Služba za urbanizam geodestke i imovinsko pravne poslove, Viteška 4. Maglaj.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti i putem elektronske pošte na mail adresu jasminka.hajrulahovic@maglaj .ba

Za sve dodatne informacije, svi zainteresovani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, kancelarija broj 41. tel.broj 032 465 825.         

Download