• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.06.2020

KONKURS za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika-djeci branilaca za školsku 2020./2021. godinu.

 

 1.PREDMET KONKURSA

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije ( djeca branilaca ) koji imaju prebivalište na području općine Maglaj u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Maglaj, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Maglaj, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola-djeci branilaca za školsku 2020./2021. godinu.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:

  1. za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama – 100,00 KM
  2. za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama- 150,00 KM

 

2.PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU:

- djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja,

-djeca umrlih ratnih vojnih invalida,

-djeca umrlih demobiliziranih branilaca-učesnika rata,

-djeca ratnih vojnih invalida-učesnika rata,

-djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995. godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

 

3.NEĆE BITI UZETE U RAZMATRANJE PRIJAVE KANDIDATA:

1.koji obnavljaju istu godinu školovanja,

2.čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo,

3.čija primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze iznos od 200,00 KM.

 

4.KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA:

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:

-ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini,

-socijalno-ekonomska situacija,

-učešće u Oružanim snagama.

 

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih,umrlih,nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama 17.do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica i istaknuti su na Oglasnoj ploči Općine Maglaj i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

 

5.ZAINTERESIRANI KANDIDAT UZ PRIJAVU PRILAŽE SLJEDEĆE DOKAZE:

- ovjerena kopija lične karte roditelja-staratelja,

-ovjerena kopija đačke knjižice, odnosno svjedočanstva iz prethodne školske godine,

-ovjerena kućna lista,

-uvjerenje o prebivalištu na podurčju Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti BIZ ostvaruju u gradu/općinama Kantona, kao i povratnike u Republiku Srpsku,

-uvjerenje o prihodima članova domaćinstva,

-ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti-obrazac SPR 1053 ( koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/Godišnju prijavu dohotka ) za prethodnu kalendarsku godinu,

-ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva,

-potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ( ratnog vojnog invalida;  umrlog ratnog vojnog invalida;  rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ( „Službene novine FBIH“ broj 2/98 i 48/99 ).

 

6.KONKURS OSTAJE OTVOREN 20 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Za djecu pripadnika branilačke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/staratelj u vremenu od 29.06. do 20.07.2020.godine u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Obrazac možete preuzeti OVDJE.