• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.03.2013

5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA MAGLAJ

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i zaključka Kolegija od 28.02.2013.godine,

SAZIVAM
5. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 14.03.2013. godine u 16,00 sati
u sali Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


- Verifikacija zapisnika


DNEVNI RED


1.Izvještaj o radu Javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Općina Maglaj za 2012.godinu i informacija o Programu rada za 2013.godinu

- JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj Download
- KJD Maglaj Download
- JU «Narodna biblioteka» Maglaj Download

2.Prijedlog Programa sa predračunom radova na održavanju izgrađenih komunalnih objekata, gradskog zelenila i zimskog održavanja gradskih javnih površina za 2013. godinu Download

3.Izvještaj o radu inspekcija
- Sanitarno-komunalno-vodoprivredne inspekcije i Program rada za 2013. godinu Download
- Urbanističko-građevinski i putni inspektor Download

4.Razmatranje inicijative za osnivanje MZ Mladoševica Download

5. Nacrt Odluke o komunalnim taksama na području općine Maglaj Download

6.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nastavku rada «Dječjeg vrtića» u Maglaju kao Javne ustanove Download

7. Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Vaskrsić Mirko Jugoslava iz Male Bukovice i dr. na bivšem kmetskom selištu «Blagojević» Download

8.Informacija o realizaciji Akcionog plana Strategija razvoja općine Maglaj 2012-2020.godina Download

a) Informacija o realizaciji Akcionog plana za 2012.godinu Download

b) Akcioni Plan za 2013.godinu Download

9.Informacija o položaju omladinskog sporta na području općine Maglaj Download

10.Informacija o upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2013/2014. godine Download

11.Analiza stanja i kretanja nezaposlenosti i zapošljavanja u 2012.godini na području općine Maglaj Download

12. Realizacija zaključaka (2-3) Download

- Vijećnička pitanja i inicijative


PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić