• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.06.2020

JAVNI OGLAS za prijem radnika u JU“ Dječiji vrtić“ Maglaj

 

Na osnovu člana 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:7/10), te na osnovu člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK („Službene novine ZDK“ broj:8/19), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 2/11), te na osnovu člana 54. Pravila JU „Dječiji vrtić“ Maglaj i Odluke o raspisivanju javnog oglasa u JU „Dječiji vrtić“ Maglaj donesene na sjednici održanoj 19.06.2020.godine, broj  9/20, Upravni odbor raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u JU“ Dječiji vrtić“ Maglaj

 

 

I

Raspisuje se javni oglas za radno mjesto u JU „Dječiji vrtić“ Maglaj :

Odgajatelja u vrtiću na određeno vrijeme – period od godinu dana – 3 izvršioca.

  

II

Visina osnovne plaće : 900,00 KM

 

III

Opis poslova :

 • *Neposredno odgojno-obrazovni rad sa djecom,
 • *Pripreme za odgojno-obrazovni rad na projektima,
 • *Individualno stručno usavršavanje,
 • *Rad u stručnim tijelima,
 • *Saradnja sa roditeljima,
 • *Saradnja sa ostalim stručnim saradnicima,
 • *Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića,
 • *Rad na pedagoškoj dokumentaciji,
 • *Uvođenje inovacija,savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava,
 • *Ostali poslovi po potrebi.

 

IV

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginale ili ovjerene kopije):

 • *Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon,
 • *Diploma o završenoj stručnoj spremi (VSS-Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja),
 • *Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • *Dokaz o radnom iskustvu u struci - 2 godine ( potvrda,uvjerenje ili sl.),
 • *Uvjerenje o državljanstvu,
 • *Izvod iz matične knjige rođenih,
 • *Uvjerenje o nekažnjavanju (dužan je dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos),
 • *Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos).

 

V

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“,na web stranici općine Maglaj,na oglasnoj ploči Službe Biroa za zapošljavanje Maglaj i JU „Dječiji vrtić“ Maglaj.

 

VI

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati trebaju da dostave u roku od osam(8) dana

od dana objave.

 

VII

Prijave na javni oglas dostaviti poštom,preporučeno na adresu:

JU „Dječiji vrtić“ Maglaj,

Ul. Civilnih žrtava rata bb,74 250 Maglaj, BiH

 Sa naznakom: „Prijava na javni oglas - NE OTVARATI“

 

VIII

Sa kandidatima koji budu izabrani u uži izbor, obavit će se usmeni stručni ispit,a o vremenu održavanja istog kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Literatura iz koje će biti pitanja za usmeni stručni ispit su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja ( Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK, Cjeloviti razvojni program ZDK i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja ZDK).

 

Neblagovreme i nepotpune prijave  neće se uzeti u razmatranje.