• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.06.2020

JU Opća biblioteka Maglaj: Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Na osnovu člana 20.a Zakona o radu F BiH (Službene novine F BIH br 26/16 i 89/18), člana 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (Sl.list R BIH br 6/92, 8/93 i 13/94), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru ZDK, Zakona o bibliotečkoj djelatnosti (Sl.nov. ZE – DO kantona br. 8/99), Pravila JU OB „Narodna biblioteka“ Maglaj, te Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji poslova u JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj, JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj objavljuje

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Bibliotekar/ka - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s porodiljskog bolovanja

Pored općih uvjeta, kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

- visoka stručna sprema (VII stepen), bibliotečkog ili društvenog smjera

- položen stručni ispit iz bibliotekarstva

- 1 (jedna) godina radnog iskustva

- poznavanje rada na računaru

Opis poslova:

- Daje onformacije korisnicima o fondovima Biblioteke i načinu korištenja bibliotečke građe

- Vrši obradu građe manuelno i u elektronskom katalogu

- Stara se o pravilnom smještaju, sigurnosti i očuvanju bibliotečke građe

- Vodi evidencije odjeljenja i izrađuje izvještaje o radu i programe rada

- Sarađuje s profesorima i nastavnicima

- Prati kretanja u izdavačkoj djelatnosti i daje prijedloge za nabavku

- Prati i registruje interese čitalaca i njihove želje

- Učestvuje u organizaciji rada na propagandi knjige

- Pomaže korisnicima u odabiru literature za maturske, stručne i naučne radove

- Upućuje korisnike na način korištenja kataloga

- Organizuje grupni rad s korisnicima

- Učestvuje u popisu i reviziji fondova Biblioteke

- Vrši poslove digitalizacije građe

- Vodi brigu o urednom vraćanju knjiga i piše opomene

- Vrši upis korisnika i opslužuje ih potrebnom literaturom

- Obavlja i druge poslove od interesa za Biblioteku.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

- kraću biografiju

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi - VII stepen ili odgovarajući fakultet po bolonjskom sistemu sa najmanje 240 ECTS bodova

- dokaz o radnom iskustvu

- dokaz o državljanstvu (uvjerenje o državljanstvu)

- izvod iz matične knjige rođenih

- dokaz o položenom stručnom ispitu

- dokaz o poznavanju rada na računaru.

Osnovna plaća: 941,00 KM.

Napomena: priloženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili kao ovjerenu kopiju (ne stariju od 3 mjeseca). U protivnom smatrat će se da je dokumentacija nepotpuna. Sa kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju uslove obavit će se intervju u prostorijama Biblioteke. Obavijest za intervju smatra se pozivom, te će se za kandidata/kandidatkinju koja ne pristupi pozivu smatrati da je odustala od Konkursa. Izabrani kandidat/kandidatkinja u roku od 7 (sedam) dana dostavlja ljekarsko uvjerenje, dok će uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka biti zatraženo službenim putem.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u „Dnevni avaz“(skraćena verzija). Potpun tekst Konkursa bit će objavljen na web stranici Osnivača, web stranici Službe za zapošljavanje i oglasnoj ploči Ustanove. Prijave slati poštom, na adresu: JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj, ul. Sulejmana Omerovića br.2, 74250 Maglaj ili dostaviti u prostorije Biblioteke. Kontakt telefon za sve potrebne informacije: 032 609 571.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.