• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.02.2013

4. SJEDNICA OV MAGLAJ

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09), i zaključka Kolegija od 23.01.2013.godine,

S A Z I V A M
4. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 7.02.2013. godine u 16,00 sati
u sali Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


- Verifikacija zapisnika
- Vijećnička pitanja

DNEVNI RED


1.
a) Izvještaj o radu Jedinstvenog organa uprave Općinski načelnik za 2012.godine
b) Okvirni plan aktivnosti rada Općinskog načelnika za 2013.godinu

2.
a) Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2012godinu
b) Program rada Općinskog pravobranilaštva za 2013.godinu

3.
a) Izvještaj o radu OIK-a Maglaj za 2012.godinu
b) Program rada OIK-a za 2013.godinu

4. Odluka o visini naknade članovima OIK-a

5. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća

7. Prijedlog Programa sa predračunom radova na održavanju izgrađenih komunalnih objekata, gradskog zelenila i zimskog održavanja gradskih javnih površina za 2013. godinu

8.Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj

9. Odluka o produženju roka primjene Prostornog plana opštine Maglaj

10 Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju uredskih dana za matične urede

11. Rješenje o formiranju građevinske parcele na ime Bradarić (Mehmed) Abdulkadir iz Maglaja za izgradnju stambeno-poslovnog objekta

12. Rješenje o utvrđivanju prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja i formiranju građevinske parcele u korist – Hasanić Aziz iz Misurića

13. Prijedlog Odluka, ponuda za otkup zemljišta (Hasanić Aziz i Đonlić Tajib)

14. Informacija o kontroli vode za piće iz javnih česmi na području grada Maglaja

15. Informacija o provedenoj sistematskoj preventivnoj deratizaciji na području općine Maglaj (jesenja faza)

16. Informacija o deminiranju, obilježavanju, uništavanju NUS-a te provođenju akcije «Žetva» na općini Maglaj u 2012. godini

17. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Maglaj za 2012.godinuPREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić