• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.12.2012

3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA MAGLAJ

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09), i zaključka Kolegija od 18.12.2012.godine,

SAZIVAM
3. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 27.12.2012. godine u 16,00 sati
u sali Doma kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj

- Verifikacija zapisnika
- Vijećnička pitanja


DNEVNI RED


1. Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta-Proračuna Općine Maglaj za 2012. godinu

2.
a) Prijedlog Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu

3. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka za 2013. godinu

4. Prijedlog Strategije razvoja Općine Maglaj 2012-2020. godina

5.
a) Izještaj o radu JU "Dječiji vrtić" Maglaj za 2011/2012. godinu
b) Program rada za 2013.godinu

6. Prijedlog Odluke o osnivanju zdravstvenog savjeta na nivou općine Maglaj

7. Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika o radu OV

8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu

9. Prijedlog Odluke o određivanju matičnih područja i njihovih sjedišta

10. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2013. godinu

11. Informacija o radu osnovnih i srednjih škola na području općine Maglaj

12. Informacija o problemu narkomanije na području općine MaglajPREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić