• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.03.2020

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite vezana za međunarodni transport

 

Na osnovu zaključka sa sjednice Općinskog štaba civilne zaštite Maglaj, održanog dana 18.03.2020. godine, u prilogu je Naredba Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-8/20 od 17.03.2020. godine vezana za međunarodni transport, na dalje postupanje.

Ova Naredba je dostavljena svim privrednim subjektima sa područja općine Maglaj koji se bave međunarodnim transportom.

 

"Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ( „Službene novine Federacije BiH“, br: 39/03, 22/06 i 43/10), te člana 18. Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite broj 11-49/1-483-3/11 od 26.10.2011. godine i 12-02/10-542-4/17 od 04.10.2017. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, V.broj 408/2020 od 16.03.2020. godine, Federalni štab civilne zaštite, donosi

 

NAREDBU

1.Federalni sanitarni inspektor dužan je da vozaču vozila u međunarodnom transportu, po dolasku u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prijelazu na području Federacije Bosne i Hercegovine izdati rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja boravka u Bosni i Hercegovini koje vozač vozila u međunarodnom transportu navede, a najduže do 14 dana.

2.Vozač vozila u međunarodnom transportu koji nije državljanin Bosne i Hercegovine dužan je da izolaciju provede u vozilu.

3.Vozač vozila u međunarodnom transportu koji je državljanin BiH, dužan je izolaciju u trajanju od 14 dana ili do odlaska na narednu vožnju provesti na adresi prebivališta ili drugoj adresi koju sam odredi prilikom izdavanja rješenja o izolaciji. Vozač kojem je određena mjera izolacije, prilikom odlaska na narednu vožnju, dužan je posjedovati Potvrdu o angažovanju vozača, sa navedenim datumom i vremenom početka angažovanja, kojom dokazuje poštovanje mjere izolacije. Potvrdu o angažovanju vozača izdaje ovlaštena osoba prijevoznika.

4.Ukoliko je riječ o vozaču vozila u međunarodnom trannsportu koji je državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske, odnosno Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, federalni sanitarni inspektor je dužan donijeti rješenje o zdravstvenom nadzoru i izolaciji i o tome obavijestiti Republički inspektorat Republike Srpske, odnosno Inspektorat Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, radi preduzimanja daljnjih mjera iz njihove nadležnosti.

5.Poslovni subjekt koji koristi usluge međunarodnog transporta u saradnji sa vozačem koji nije državljanin Bosne i Hercegovine, na lokaciji utovara ili istovara robe, osigurava boravak vozača tako da vozač minimalno napušta vozilo uz poštivanje svih preventivnih mjera i mjera dezinfekcije i o tome daje odgovarajuću izjavu ovjerenu od poslovnog subjekta.

6.Federalni sanitarni inspektor je dužan stranom državljaninu ili državljaninu Bosne i Hercegovine koji ima zasnovan radni odnos sa privrednim subjektima koji posluje u pograničnim područjima uz identifikacijski dokument tražiti na uvid i dokaz o zaposlenju.

7.Zdravstvena ustanova iz Federacije BiH koja obavlja prijevoz pacijenata u svrhu pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenu ustanovu izvan Federacije Bosne i Hercegovine dužna je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove najaviti okvirno vrijeme i mjesto ulaska u Bosnu i Hercegovinu, te na uvid dostaviti dokaz o obavljenoj zdravstvenoj usluzi za pacijenta kojeg prevozi.

8.Ne pridržavanje mjera naloženih od Federalne sanitarne inspekcije podliježe krivičnoj i prekršajnoj odgovornosti.

9.Federalna uprava za inspekcijske poslove u skladu sa uspostavljenim procedurama dostavlja izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BIH, Zavod za javno zdravstvo FBIH dužan je jednom dnevno, za prethodni dan, dostaviti obrađen izvještaj Federalnom štabu civilne zaštite.

10.Ova naredba stupa na snagu danom donošenja."