• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.03.2020

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos u Službi civilne zaštite Općine Maglaj-Odjeljenje Profesionalne vatrogasne jedinice

 

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne  i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05), a u vezi sa Odlukom o potrebi raspisivanja javnog oglasa broj:06-30-4-94720 od 10.03.2020.godine, Načelnik općine Maglaj objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos u Službi civilne zaštite Općine Maglaj-Odjeljenje Profesionalne vatrogasne jedinice

 

1.Referent vatrogasac vozač -1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

2.Referent vatrogasac vozač- 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci

 

Opis poslova:

 • *učestvuje u akcijama gašenja požara,
 • *učestvuje u provođenju mjera preventivne zaštite od požara,
 • *kontroliše ispravnost vozila i daje prijedlog za nabavku goriva i maziva,
 • *upravlja i rukuje motornim vozilom prilikom intervencija,
 • *učestvuje u održažvanju javne rasvjete, mostova i dr.
 • *vrš odvoz i dovoz vatrogasnih aprata i opreme trećim licfima radi servisiranja,
 • *vrši servisiranje vatrogasnih aparata,
 • *vrši kontrolu ispravnosti svih sredstava, sprava i opreme na vozilu i o tome vodi pisanu evidenciju,
 • *obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika općine i rukovodioca Službe

 

Opći uslovi:

Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu,kandidati za svaku poziciju moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (da je državljanin BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH i da nije obuhvaćen članom IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine).

 

Posebni uslovi:

 • *srednja stručna sprema, najmanje III stepen-
 • *položen stručni ispit za vatrogasca i rukovodioca akcije gašenja požara
 • *položen vozački ispit C kategorije,
 • *radni staž: 1 godina.

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene fotokopije):

-prijava sa naznakom na koju poziciju se prijavljuje kandidat

-rodni list

-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

-kopija CIPS-ove lične karte

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)

-ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH;

-ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH;

-diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi;

-potvrda (dokaz) o radnom stažu;

-kopija vozačke dozvole “C”kategorije;

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca i za rukovodioca akcije gašenja požara i

-uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti bit će dužni dostaviti izabrani kandidati prije stupanja na rad.

 

NAPOMENA:Za pozicije 1. i 2. u radni odnos može biti primljen kandidat koji ima potreban radni staž nakon sticanja srednje stručne spreme a nema položen stručni ispit za vatrogasca i za rukovodioca akcije gašenja požara, s tim da će biti dužan taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Svaki kandidat je dužan uz prijavu dostaviti svojeručno potpisanu Izjavu da daje izričitu saglasnost Općini Maglaj, za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanim u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa obavit će se intervju.

Radni odnos se zasniva uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od posljednje objave u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom prostoru Federacije BiH. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte, preporučeno ili  predavanjem na pisarnici Općine Maglaj, na adresu:

Općina Maglaj, Načelnik općine, Viteška broj 4. Maglaj, sa naznakom “Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Općini Maglaj-NE OTVARATI