• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.03.2020

37. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 09.03.2020.godine, sazivam 37. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 16.03.2020. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Verifikaciju Zapisnika sa 35. redovne sjednice u nastavku i Zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

DNEVNI RED

1.
a) Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019.godinu; Download
b) Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019.godinu; Download

2. Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31-12.2019.godine; Download

3. Informacija o radu Općinskog vijeća za 2019.godinu;  Download

4. Izvještaj o radu Jedinstvenog organa uprave Općina Maglaj za 2019.godinu;  Download

5. Izvještaj o realizaciji - Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj 2019-2021.godina; Download

6. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva;  Download

7. Izvještaj o radu OIK-a za 2019.godinu;  Download

8. Program rada OIK-a za 2020.godinu; Download

9. Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije za 2019.godinu - „Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020.godina - revidirana za period 2018-2020 godine“; Download

10. „Strategija razvoja općine Maglaj 2012-2020 – revidirana za period 2018-2020 godine“ - Akcioni plan implementacije za 2020.godinu; Download

11. Nacrt Odluke o sprovođenju socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom na općini Maglaj;  Download

12. Pravilnik o upravljanju i održavanju objekta socijalno neprofitnog stanovanja; Download

 

Kolegij OV Maglaj, na sjednici održanoj dana 09.03.2020.godine u 12,00 sati, donio je zaključak:
Zbog obimnosti tačaka koje su pripremljene za sjednice OV da se na 37. sjednici OV ne razmatraju vijećnička pitanja i inicijative, kao i brifing Načelnika općine.
Da se 38. sjednica Općinskog vijeća održi u četvrtak, 19.03.2020.godine u 09:00 sati, na kojoj će vijećnici imati priliku da podnesu po 4 vijećnička pitanja i 2 inicijative.