• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.03.2020

Održana redovna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Općine Maglaj

 

Obavještavamo sugrađane da je danas održana redovna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite sa sljedećim tačkama Dnevnog reda:

1.Izvještaj o radu Općinskog štaba civilne zaštite Maglaj u 2019. godini,

2.Razmatranje Programa rada Općinskog štaba civilne zaštite Maglaj za 2019. godinu,

3.Godišnji plan utroška sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2020. godinu,

4.Informacija o završetku izrade Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području općine Maglaj,

5.Razmatranje problema moguće migrantske krize i corona virusa na našoj općini.

 

Prve tri tačke Dnevnog reda su jednoglasno prihvaćene, a četvrta tačka Informacija o završetku izrade Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području općine Maglaj primljena je k znanju uz sljedeće zaključke:

- Da se krene u proceduru izrade Plana zaštite i spašavanja na području općine Maglaj,

- Da se Općinski štab civilne zaštite obrati Policijskoj stanici Maglaj sa zahtjevom za pojačanom kontrolom vozila sa prekomjernim teretom na lokalnim cestama općine Maglaj.

Razmatrajući problematiku moguće migrantske krize na području općine Maglaj, Općinski štab civilne zaštite je konstatovao:

- Da na području općine Maglaj nema raspoloživih kapaciteta za prinudni smještaj potencijalnih migranata, niti institucije poput Crvenog križa i Merhameta općine Maglaj raspolažu istim.

- Da Policijska stanica Maglaj u sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona postupa po uputama nadležnih organa i prati u kontinuitetu kretanje migranata na području općine Maglaj. Do sada nisu evidentirani nikakvi problemi po tom pitanju.

- Općinski štab civilne zaštite sugeriše građanima da ukoliko primjete zloupotrebu privatne imovine od strane nepoznatih osoba, iste prijave na broj telefona 122 kako bi se izvršila provjera lica i zaštita imovina.

Kada je u pitanju potencijalna pojava corona virusa na području naše općine, Općinski štab civilne zaštite konstatovao je:

-Trenutno nema evidentiranih zaraženih lica na području općine, te sugeriše se građanima da prate upute i obavijesti putem medija, a posebno upute o higijenskim mjerama koje je neophodno poduzeti za sprečavanje pojave i prijenosa virusa.

Općinski štab civilne zaštite po preporuci Federalne uprave civilne zaštite će dostaviti tražene informacije.