• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.02.2020

Javni uvid i Javna rasprava o nacrtu izmjene regulacionog plana "Liješnica"

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj : 02-04-1-48/2020 od 20.02.2020.godine o usvajanju Nacrta Izmjene Regulacionog plana "Liješnica”- Plan poslovno radne zone Liješnica, provodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana, i to u periodu od 27.02.2020 godine do 12.03.2020. godine.
Nakon toga organizuje se Javna rasprava dana 16.03.2020 godine, u prostorijama Mjesne zajednice Liješnica u 17,00 sati.
Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište u okviru Poslovno radne zone Luješnica
zemljište u okviru šireg obuhvata označno sa k.č. broj: 376/3, 376/4, 384/1, 384/2, 384/3, 385/3, 385/4, 386/1, 386/2, 386/3, 386/4, 386/5, 397/2, 398/1, 398/2, 398/3, 399/1, 399/2, 399/3, 399/4, 399/5, 400/1, 400/2, k.o. Liješnica.
U okviru navedenog zemljišta vrše se djelimične izmjene namjene i razmještaja objekata , parcelacije i građevinskih i regulacionih linija u okviru predviđenih građevinskih parcela broj: A26, A27, A27a, A29 i A30 Poslovno radne zone Liješnica, tako da se opredjeljeni poslovni objekti u okviru navedenih građevinskih parcela koriguju u broju,veličini i lokacijskoj poziciji.
Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid:

- u prostorijama Mjesne zajednice Liješnica
- na Oglasnoj ploči Općine Maglaj ( ulaz u općinu Maglaj)
- prostorijama Općine Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove kancelarija broj 41
- na web stranici Općine Maglaj

Detaljnije informacije, na Nacrt dokumenta zainteresovana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove.Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana, u periodu javnog uvida će se upisivati u Svesku koja će se nalaziti u prostoriji Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, i dostavljati u pisanom obliku, na adresu Općina Maglaj, Služba za urbanizam geodestke i imovinsko pravne poslove, Viteška 4. Maglaj.
Pozivaju se svi zainteresovani građani općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt Izmjene Regulacionog plana “Liješnica“-Plan poslovno radne zone Liješnica, prisustviju Javnoj raspravi i daju svoje mišljenje.
Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina i korisnici prostora u obuhvatu izmjene plana da izvrše uvid u Nacrt plana i dostave primjedbe, sugestije i prijedloge. Za sve dodatne informacije, svi zainteresovani mogu se obratiti u Općinu Maglaj,Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, kancelarija broj 41. tel.broj 032 465 825.

Tekst Obavještenja možete preuzeti ovdje

Skicu možete preuzeti ovdje