• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.01.2020

JU Dom kulture "Edhem Mulabdić": JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

 

Na osnovu člana 20a. stav (2) Zakona o radu ("Službene novine FBiH", br. 26/16 i 89/18), člana 4. u vezi sa članom 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu ("Službene novine ZDK", broj 8/19), te Odluke o potrebi prijema radnika, broj I/1-2/20 od 06.01.2020., direktor JU Dom kulture ""Edhem Mulabdić" Maglaj raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Radnik na održavanju čistoće (pazikuća) u Sportskoj dvorani – 1 izvršilac, na određeno vrijeme – jedna godina dana

Opis poslova:

*Stara se o održavanju higijenskih uslova, čisti i održava sve prostorije u Sportskoj dvorani i oko nje, radi iste i druge poslove po potrebi i u drugim prostorijama JU Dom kulture;

*Samostalno otklanja manje kvarove na svim uređajima, aparatima, sportskim rekvizitima i instalacijama;

*Svakodnevno održava red, rad i čistoću svih prostorija;

*Za vrijeme grejne sezone uključuje kotlove za grijanje, kontroliše njihov rad i održavanje odgovarajuće temperature:

*Brine se o primjeni kućnog reda od strane korisnika Sportske dvorane;

*Radi i druge poslove u skladu sa sposobnostima i individualnim mogućnostima, po nalogu rukovodioca.

Uslovi:  NK – završena osnovna škola

Koeficijent radnog mjesta:  1.2  (plaća se obračunava množenjem satnice koja iznosi 2,31 KM sa koeficijentom radnog mjesta i brojem ostvarenih sati u fondu rada za svaki mjesec)

 

2.Radnik na održavanju čistoće prostorija Doma kulture1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme – jedna godina dana

Opis poslova:

*Stara se o održavanju higijenskih uslova čistoće u prostorijama Doma kulture i oko zgrade Doma kulture i u ostalim prostorijama i zgradama koje su u sastavu JU Dom kulture;

*Prodaje sve vrste napitaka i vrši usluživanje gostiju na prijemima, organizovanim skupovima i kulturnim događanjima u prostorijama Doma kulture;

*Vrši poslove biletara (prodaja karata);

*Radi i druge poslove u skladu sa sposobnostima i individualnim mogućnostima, po nalogu rukovodioca.

Uslovi: NK – završena osnovna škola

Koeficijent radnog mjesta: 1.2 (plaća se obračunava množenjem satnice koja iznosi 2,31 KM sa koeficijentom radnog mjesta i brojem ostvarenih sati u fondu rada za svaki mjesec).

Pored posebnih uslova u pogledu stručne spreme za konkretno radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

*da su državljani Bosne i Hercegovine

*da su stariji od 18 godina

*da su zdravstveno sposobni za vršenje poslova predviđenih za određeno radno mjesto

 

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

1.Uvjerenje o državljanstvu

2.Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi

 

Samo izabrani kandidati su obavezni da dostave ljekarsko uvjerenje, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte, na adresu:

JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" Maglaj

Ul. Sulejmana Omerovića broj 2

74250 Maglaj

sa naznakom "NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS"

 

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objave u "Dnevnom avazu".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji dostave uredne, potpune i blagovremene prijave održat će se intervju, o čijem terminu će biti naknadno obaviješteni.

Postupak izbora kandidata zasnivat će se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata, na kojem će Komisija bodovati kandidate.

Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona: 032/603-326.

 

 

                                                                                                                                                                                                         Direktorica:

Svjetlana Zamboni