• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.12.2019

OBAVIJEST- KONTINUIRANA ANKETA O RADNOJ SNAZI ( ARS 2020 )

 

Obavještavamo vas da će se ne teritoriji općine Maglaj, Anketa o radnoj snazi, koja se u prethodnim godinama provodila jedanput godišnje, u aprilu, u 2020. godini provoditi kontinuirano tokom cijele godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2020. godinu.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, a provodi se uzorkom izabranih domaćinstava.

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

Molimo građane za puno razumjevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH ( „Službene novine FBIH“, br. 63/03 i 9/09 ) , koristiti isključivo u statističke svrhe.