• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.12.2018

Općini Maglaj odobreno sufinasiranje aktivnosti za realizaciju projekta: “Izmještanje dijela motornog saobraćaja iz gradskog jezgra općine Maglaj – priprema projektne dokumentacije”

Shodno Obavijesti Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Općini Maglaj je odobreno sufinasiranje aktivnosti za realizaciju projekta: “Izmještanje dijela motornog saobraćaja iz gradskog jezgra općine Maglaj – priprema projektne dokumentacije” sa iznosom od 50.000,00KM a shodno Javnom konkursu za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/1 - LOT 3. - projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša - izrade strateških planova, programa, projekata i studija iz oblasti zaštite okoliša i energijske efikasnosti.
Cilj projekta je kvalitetna pripreme prioritetne projektno tehničke dokumentacije kao preduslova za pripremu projektno tehničke dokumentacije za dalje aktivnosti na realizaciji i implementaciji projekata zaštite okoliša i za apliciranje i podsticanje programa za finansiranje po osnovu sporazuma i grantova iz domaćih i međunarodnih fondova te sinergiju svih drugih benefita koji proizilaze iz ovog projekta.
U okviru projekta je predviđeno projektovanje saobraćajnog rješenja za izmještanje motornog saobraćaja iz gradske jezgre - Most za Bijelu Ploču preko rijeke Bosne sa pristupnim saobraćajnicama od spoja sa ulicom Aleja ljiljana do spoja sa regionalnom cestom R465 Doboj – Zavidovići, prepoznatog kao najveći prioritet sa najvećim potencijalom za provođenja mjera poboljšanja kvaliteta zraka, smanjenja emisija, smanjenja buke, sigurnosti građana, zaštite zdravlja ljudi, zaštite i sveukupnog unaprjeđenja životnih uvjeta građana općine Maglaj, što je Općina Maglaj, s obzirom na poziciju i konfiguraciju terena gradskog jezgra i opredjelila.